Kонсултации с политическите партии за определяне на състава на СИК за евроизборите свиква в Димитровград кметът Иво Димов.

Срещата ще се проведе днес, 17.04.2019г. от 16,00ч. в конферентната зала в сградата на общинска администрация Димитровград.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.

  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 22.03.2019г. или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.

  3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица.