-1 °C

Община Димитровград стартира социална услуга „Предоставяне на грижи в домашна среда”

Община Димитровград стартира приема на документи на хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда. Съгласно изискванията на националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”

Kандидати могат да бъдат хора:

1. с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

2. на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза“ са лица, които: са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
- живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
- са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Посочените лица могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия: Mесечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
- да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
- да не са включени в механизма лична помощ;
- да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

Не могат да бъдат включвани по Програмата лица, които получават подкрепа чрез изпълнение на дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на същите потребности на лицето и/или на идентични или сходни социални услуги в домашна среда.

Дирекция „Социално подпомагане” ще извършва проверка за наличието на условия за включване в Програмата на лицата, нуждаещи се от предоставянето на персонални грижи в домашна среда, проверява истинността на обстоятелствата, декларирани от лицата, подали заявления и дава становище кое лице отговаря на условията и кое не.

В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

Включените в програмата хора ще бъдат обгрижвани от лица, които ще бъдат назначавани на длъжност „Домашна помощница/Домашен помощник“. За да бъдат назначени те трябва да отговарят на следните условия:

1.Да са безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.

2.Безработни лица, обект на Програмата, които могат да се включват в нея само при изявено тяхно желание, са:

полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст;
родители, които отглеждат сами детето/децата си;
настойници и попечители;
бременни жени след третия месец на бременността им;
лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
лица, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;
лица, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ.

Дирекция „Бюро по труда”, по подадените от Общинските администрации заявки с приложен списък на одобрените за обслужване лица, насочва подходящи безработни лица, за наемане по трудово правоотношение за предоставяне на домашна грижа на включените в списъка одобрени потребители.

Кандидатите за длъжността „Домашна помощница/Домашен помощник“ не подават заявления в общинска администрация, Димитровград, а се насочват от дирекция „Бюро по труда”.

Лицата, отговарящи на условията и желаещи да ползват услугата „Домашна помощница/Домашен помощник“  могат да подадат заявления в Център за комплексни услуги, ул. „Владимир Поптомов” №2 (бивша детска ясла), южен вход, от 25.02.2020г., всеки работен от 10:30 до 12:00 часа и от 14:30 до 16:00 часа.

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини