20 °C

Тотото не дало и лев за спорта в училище 2 г., но спонсорирало състезания и спортисти без правила и критерии

Тотото е работило на загуба, поставено в неравни пазарни условия с частните си конкуренти - в лицето на лотариите на Васил Божков, управлявано е неефективно и неефикасно и въпреки изискването по закон, не е дало и лев за ремонти и оборудване на физкултурните салони в училищата. Това става ясно от доклад на Сметната палата след първия одит в Българския спортен тотализатор (БСТ). Той обхваща периода 1 януари 2017 - 31 декември 2018 г., когато тотото управлява Дамян Дамянов. Приет е с решение на СП от 4 юни 2020 година. Неравното третиране - според авторите - не само се преодолява с промените в Закона за хазарта от февруари 2020 г., а поставя тотото в привилигеровано положение.

Основната цел на БСТ - държавно предприятие, създадено със Закона за хазарта (ЗХ) към министъра на младежта и спорта - е набирането на средства чрез хазарт за подпомагане на физическото възпитание и спорта в България и за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.

Нито през 2017-а, нито през 2018 година обаче е предоставено финансиране за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища, каквото изискване е предвидено в Закона за хазарта, пишат одиторите. Като основни причини за това могат да се посочат липсата на наредба, издадена от министъра на младежта и спорта на основание чл. 14, ал. 5 от ЗХ, при условията и по реда на която да се предоставя и отчита финансирането за спортна инфраструктура в училищата, както и на годишни програми, предлагани от министъра на образованието и науката.

Констатации

През 2017 и 2018 г. правната рамка не осигурява равни пазарни условия за осъществяване на дейността на БСТ, адекватни на тези, при които оперират частните конкуренти на предприятието - се казва в резюмето на 164-страничния доклад. Според него основната причина за това е свързана със статута на тотото и със законовото изискване за набиране на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта. Тези изисквания към държавното предприятие не са относими за частните хазартни оператори.

Едновременно с това са установени слабости в правната рамка и нейното прилагане. Те касаят определянето и заплащането на държавните такси по ЗХ, спазването на забраната за пряка реклама на хазарта, изчисляването на размера на отчисленията за спорт и липсата на ред, осигуряващ разнообразяване предназначението на набраните от държавното предприятие средства. Въпросните слабости "създават условия за значително увеличаване на разходите на държавния хазартен оператор в сравнение с неговите частни конкуренти и ограничават възможностите му за реализиране на допълнителни постъпления", пише Сметната палата.

От Устройствения правилник на БСТ личи, че липсва единно разбиране как да се изразходват средствата и какво е предназначението им. Заложените стратегически цели за 2015-2019 г. са обвързани с конкретни мерки и постигането на измерими индикатори. Но липсва механизъм за изпълнението им, както и инструментариум за изчисляване на стойностите на индикаторите.

Годишните планове и програми на тотото съдържат цели и мероприятия, които се отклоняват от стратегическите му усилия и съществено се различават помежду си, въпреки че са определени за изпълнение през един и същи период. Резултатът е хаос: няма синхронизиране на стратегическите годишни цели и мерки, нито последователност, нито координиране и актуалност в дългосрочен, средносрочен и годишен план. Причините за разминаванията в различните планове и документи са свързани основно с липсата на организация (утвърдени правила и определени служители) на процесите по стратегическо и годишно планиране - констатират от СП.

Загубите

Спортният тотализатор е на загуба всяка година от 2014-а до 2018-а включително. Собственият му капитал намалява постоянно. Това се случва и след одитирания период, отбелязва СП. Финансовите показатели и коефициенти са нестабилни и илюстрират влошено финансово състояние през одитирания период. Държавното предприятие отчита по-ниска доходност и по-висока задлъжнялост от частни хазартни оператори. Одиторите си обясняват по-слабите му резултати със силно конкурентната среда и положението на държавното предприятие спрямо частните, които провеждат "агресивна реклама", които не са третирани еднакво с БСТ, включително по отношение на облагането с държавни такси.

Хаосът подсилва фактът, че държавното тото няма утвърдени и въведени писмени правила и процедури за разработване, изпълнение и отчитане на бюджетна рамка. Няма звена и хора, които да са натоварени със задачата да изготвят стратегически планове и програми (в т.ч. на средносрочни прогнози). Няма писмени указания и правила, които да регламентират планирането на приходите от интернет игри и на приходите и разходите, свързани с външната приемателна мрежа – по централни и комисионни договори. При изготвяне на финансовите планове не са обхванати и своевременно анализирани всички разходи, както и необходимостта от тяхното извършване, с оглед ограничените финансови ресурси, и предвид тенденцията на декапитализация на БСТ. Основен фокус при финансовото планиране се поставя на намаляването на разходите за издръжка и повишаване на приходите от продажби на ниво регионални дирекции.

Вноските за спорт на тотото към Министерството на младежта и спорта значително превишават оставащата печалба след данъци - виждат одиторите. Резултатът: тотото постоянно е на загуба и това нарушава финансовата му стабилност.

Нито една от четирите стратегически цели на тотото не са изпълнени през одитирания период. Частично изпълнени са относимите към тях годишни цели. Информацията за напредъка е фрагментарна и непълна. Липсват вътрешни правила и процедури. Не е осъществяван мониториг на изпълнението. В резултат - не са предприети действия за предефиниране и актуализиране на целите мерките.

В периода е постигнато адекватно и ефикасно преобразуване на собствената приемателна мрежа - пише СП. Основната част от собствените пунктове са трансформирани във външна приемателна мрежа, друга част от пунктовете са затворени и една незначителна част са отдадени под наем за нехазартни дейности.

С измененията в Закона за хазарта от февруари 2020 г., когато частните лотарии бяха затворени, БСТ става единствен организатор на най-разпространените лотарийни игри и е необходимо анализиране на възможностите и предприемане на систематични действия за развитие и преструктуриране (включително разширяване) на собствената приемателна мрежа, но при осигуряване на висока степен на публичност на този процес, предвид значителния размер на публичните средства, които могат да бъдат ангажирани - пишат одиторите.

Те не подминават и договора с "БТВ Медиа Груп" ЕАД от 2016 г. за предоставяне на програмно време и осигуряване на тв предаване и този с БНТ от 2014 г. За този с bTV пишат: "Договорът за предоставяне на програмно време и осигуряване на телевизионно време, сключен с „БТВ Медиа Груп“ ЕАД е със заложени финансови и други параметри, за които няма увереност, че са изгодни за предприятието, респективно, че значителните разходи по договора (в сравнение с разходите за издръжка) не надхвърлят ползите за предприятието (като увеличени постъпления, в резултат на изпълнението на договора)".

"Силните страни на ДП БСТ, през призмата на нормативно определено му предназначение, не са използвани в пълна степен, като вниманието на участниците в хазартни игри не е насочено приоритетно към предназначението на набраните от предприятието средства за физическо възпитание и спорт", е извод на Сметната палата.

През 2017-а и 2018-а не е даден и лев за спорта в училище, за сметка на тона Управителният съвет на спортния тотализатор е решил да направи дарения (за финансиране на различни спортни мероприятия и инициативи за деца и младежи, спортни федерации, изявени спортисти и др.) за общо 1.831 млн. лв., без да има финансова възможност за това. А това не кореспондира с принципа за икономичност при разходването на публични средства - подчертават одиторите и допълват, че средствата са предоставяни и при липса на правила и критерии, които да се прилагат при избора на спортни събития, които да бъдат финансирани.

Освен това задълженията на спонсорираните лица по договорите за спонсорства са изпълнявани частично, "което не осигурява увереност, че извършването на тези разходи е допринесло за осезаемо повишаване на популярността и общественото доверие в предприятието и за увеличение на неговите постъпления".

Одиторите коментират и измененията в Закона за хазарта от февруари 2020 г., които сложиха край на частните лотарии на Васил Божков: "С приетите през месец февруари 2020 г. изменения и допълнения на ЗХ се създава привилегировано положение на държавно предприятие "Български спортен тотализатор", с което основно се цели осигуряване на повече средства за развитие на физическото възпитание и спорт, и за спортна инфраструктурата в държавните и общински училища. По този начин нарастват очакванията към резултатите от дейността на ДП БСТ за увеличаване на отчисленията към държавния бюджет".

Те препоръчват: прецизиране на правната рамка (включително за разнообразяване предназначението на набраните средства; осигуряване на публичност на събраните залози и платените държавни такси по ЗХ; създаване на условия за финансова стабилност на предприятието; издаване на наредбата по чл. 14, ал. 5 от ЗХ; регламентиране на реда за финансиране на спонсорства и дарения); подобряване на процесите по планиране и мониторинг на изпълнението (включително интегриране в счетоводната система на плановите показатели на регионалните дирекции и своевременно анализиране и преодоляване на причините, довели до неизпълнението им); осигуряване на публичност, прозрачност, ефикасност и икономичност на договорите за предоставяне на програмно време и телевизионно предаване; акцентиране върху благородната кауза на предприятието при популяризиране на игрите; своевременно извършване на промяна на цената на залозите; и осигуряване на публичност на дейността по предоставяне на средства за спонспорства и дарения. 

Източник: offnews.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта (2)

 • 1
  Ас
  АСЕН ИЛИЕВ
  3 -1
  18:18, 16 юни 2020
  Само че василчо им даваше под масата, а тотото, не :) градския басейн на банкя, с какви пари е купен? :) я питайте *******.
 • 2
  Къ
  Кърдж Али
  4 0
  22:31, 16 юни 2020
  Тъпата п.тка от Банкя приключи.

Хороскоп за 16.06.2021

Хороскоп за Овен

Овен
Справяте се много добре със задачите си днес и съвсем естествено се радвате на впечатляващи резултати. Усилията ви по разрешаването на даден проблем най-сетне се увенчават с успех. Ваш партньор може дави даде много ценна идея. Заслужава си да помислите за осъществяването й. Вечерта може да бъде много по-приятна, ако я споделите с приятели. Условията за това са идеални, но поемете вие инициативата.
16 юни 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Не се поддавайте на изкушението да напътствате, оценявате и съдите. Във ваш интерес е да запазите добрия тон и ще спечелите. Имате перспективни планове, остава да намерите подходящите хора, с които да ги реализирате. Професионална оферта ще провокира активността ви в стремежа да спазите договорените срокове.
16 юни 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Без да се притеснявате от ничие мнение, открито ще изразите отношението си към нещата и хората, носещи ви спокойствие и душевен комфорт. Ще ги приобщите към себе си и заедно ще сътворите нещо значимо. Материални придобивки за по-напористите от вас, но и другите ще има какво да ги радва.
16 юни 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Работата ви днес ще е свързана с различни срещи и ангажименти, и от вас ще се изисква да бъдете готови по всяко време да реагирате адекватно на ситуацията. Възможно е в последния момент да ви се наложи да промените част от плановете си, но нека това не ви тревожи. Скорошните финансови постъпления ще компенсират времето ви напоследък.
16 юни 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Ще се наложи да решавате проблеми предизвикани от ваши близки. Това може да отнеме голяма част от времето ви днес. Опитайте да разберете всяка от двете страни, но в никакъв случай не се изкушавайте да съдите. Праволинейността ви ще е достатъчна за да обърнете в положителна посока развитието на конфликта.
16 юни 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Ще бъде добре, ако умеете да използвате подкрепата на звездите, разчитайки знаците на съдбата. Вашият оптимизъм е най-големият ви коз. Предстои ви добро представяне на изпити или на друго важно събитие за вас. Иска ви се да подновите дома си, сега е момента да го направите, увличайки и близките си в това начинание.
16 юни 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Делови причини могат да променят плановете ви за деня. Решаване на финансов въпрос ще ви направи активни, но случаят не е за изпускане. Амбицирани сте да дадете всичко от себе си, осигурявайки си по-добра печалба. Близките ви ще поемат от грижите по дома, предвид заетостта ви.
16 юни 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
От днес ще започне процес на преобразувание на работното ви място, който е наложителен за постигането на по-високи резултати. Включете се активно в тази акция, тъй като със сигурност бихте могли да бъдете много полезни. Предстои ви важен разговор, в който ще трябва добре да изложите позициите си. От това ще зависи вашият бъдещ авторитет.
16 юни 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Доста емоции ви се събират напоследък, затова днес си починете и не мислете за работа. Въпреки, че не е характерно за вас, помързелувайте и се отдайте на любимите си занимания. Отношенията ви с вашия партньор са спокойни и безоблачни.
16 юни 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Изпълнени сте с добри намерения и от вас зависи те да се случат. Търсещите разнообразие ще имат срещи и ще се радват на приятелска компания. Започнатата подготовка по важна задача върви към края си. Предстои ви същинската работа и това ще ви ангажира цялото внимание.
16 юни 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Възможни са промени, които няма да са в негативен план. Денят не е подходящ за финансови сделки и каквито и да е операции, свързани с пари. От вас струи бодрост, която се предава и на околните. Мислете за красиви неща и светът ще ви отвърне със същото. Нямате основания за недоволство.
16 юни 2021

Хороскоп за Риби

Риби
Грижите по семейството не спират за вас. И днес ще се занимавате с чуждите проблеми, а своите ще пренебрегнете. Намерет време за себе си. Имате нужда да се погрижите както за здравето си, така и личните си предпочитания. Всяко пренебрежение може да ви изведе от кондиция и да ви навреди.
16 юни 2021

Случаен виц

Последни новини