30 °C

Финансовият отчет на общинските дружества обсъждат димитровградските съветници

Годишният отчет за дейността на общинските дружества през 2016 година ще обсъждат на сесия селд седмица димитровградските съветници. В дневния ред са докладните за приемане на отчета за миналата година на МБАЛ "Св.Екатерина", "Медицински център" ЕООД и "Общинска охрана  "ЕООД.

Болницата е с положителен финансов резултат за миналата година, който е в размер на 89 000.лв. В докладната е посочено, че задълженията към доставчиците са в размер на 974 000.лв., като тук влизат  текущи, просрочени задължения и лихви.

Отбелязва се нарастване на задълженията към персонала в размер на 442 000 лв. Става дума за частично неразплатени заплати от 2015 и 2016 година и текущи заплати от 2017 година на работетище в МБАЛ. Намалели са осигурителните задължения, които сега възлизат на 109 000 лв. Към края на 2016г. на НАП болницата дължи 11 000 лв. 

На печалба през миналата година е и "Медицински център" ЕООД. Тя е в размер на 6 000 лв. В края на 2016 -та задълженията на дружеството са в размер на 67 000 лв. - към персонала - 42 000 лв., към доставчици - 2 000 лв. и към НАП - 23 000 лв.

Финансовият отчет на "Общинска охрана" ЕООД сочи загуба, която е в размер на 10 000 лв. В докладната се припомня, че през септември миналата година има решение на Общинския съвет да ликвидиране на дружеството.


Последни новини