18 °C

10 млн. евро тръгват към малките и средни фирми по границата!

Стартира процедурата за набиране на проектни предложения за развитие на малките и средни предприятия в граничния регион между България и Гърция. 10 млн. евро е размерът на инвестицията, която ще бъде отпусната по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г.

30 на сто от общия бюджет на поканата,  ще бъдат насочени към новосъздадени малки и средни предприятия . Стойността на даден проект следва да бъде между 300 000 и 600 000 евро, от които 65% субсидия (помощта се отпуска чрез „de minimis” – до 200 000 евро) и 35% собствен принос на кандидатите.

Допустими за участие са само малки и средни предприятиярегистрирани в допустимия по програмата регион (за  Смолян, Кърджали и Хасково) . Публични (държавни, общински и др. дружества) не са допустими кандидати. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15:00 часа  на 10.05.2019 г.

Кандидатите следва да упражняват дейности: Производство на хранителни продукти, Производство на тъкани, Здравеопазване, Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на строителни изделия от неметални минерални суровини, Събиране и рециклиране на материали, Устойчив туризъм, култура, спорт и развлечения. Въведен е допълнителен критерий, даващ приоритет за подкрепата на производствени предприятия.

Допустими са разходи за дребномащабни инвестиции – например строителство, изграждане на производствени инсталации, доставка на специализирано оборудване и др., купуване на софтуер и свързаните с него услуги, маркетинг и ноухау, патенти и авторски права, разходи за персонал и др. Дадено проектно предложение може да включва изцяло инвестиционни дейности. Максимална продължителност на проектите е 3 години.

СмолянБГвести

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини