Бюджетът на Димитровград за 2024г. от 84 милиона бе одобрен от Общинския съвет

Днес на извънредно заседание ОбС Димитровград прие бюджета на Общината за 2024 г.

Финансовата рамка бе приета с 28 от 33 гласа, като против бяха 3-ма, а двама съветника се въздържаха. Бюджетът на Община Димитровград за 2024 година е в рекорден размер от 83 988 842 лв.

Кметът на общината Иво Димов поясни, че рекордната сума е измамно голяма, защото в нея са включени нереализирани средства за проекти от предходната 2023г. година.

Ръстът спрямо миналата година е 3,62 процента.  Най-много средства са предвидени за Образование – 32 413 619 лв. или 39 % от общия размер на бюджета. Следват тези за благоустрояване: ремонт улици, ВиК, осветление, чистота, озеленяване и опазване на околната среда – 21 467 538 лв. или 25 %. За почивно дело, култура, спорт и религиозни дейности – 5 348 862 лв. или 6 %. За здравеопазване и социални дейности – 10 574 473 лв. или 13 % от общия бюджет. Кметът на Димитровград Иво Димов коментира, че бюджетът изглежда рекорден, но това се дължи предимно на преходни остатъци, предвид това, че миналата година държавният бюджет беше приет месец юли, а този на общината през септември, като в подобна ситуация са всички общини в страната.

В началото на разискванията бе обсъдено предложение за изменения по приходната и разходната част, които бяха направени от Стефан Димитров. Общинският съветник предложи да се предоставят допълнителни средства за селата Злато поле, Добрич, Каснаково и Здравец, на които да бъдат отпуснали по 150 000 лева за изграждане и ремонт на улична мрежа, както и 20 000лв. за ремонт на пенсионерския клуб в с. Бряст и 30 000 лв. за изграждане на спортна площадка в с.Добрич. На въпроса от къде ще бъдат заделени средствата, Димитров предложи да се повишат предвидените приходи от таксата за придобиване на имущество с 600 000 лв. и от данък недвижими имоти със 150 000лв. Коментарът на кмета Димов бе, че предложението за това, че можем да увеличим предвидените приходи по тези 2 пера с тези стойности е "пълен абсурд" и това няма как да стане, защото тези приходи са изчислени на база реални данни и няма как да се увеличат в подобни размери. Въпреки спора, предложението бе гласувано, но не бе прието с 9 гласа ЗА, 11- ПРОТИВ и 13 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.

Обсъдено бе и възражение и предложение, депозирано от гражданин по време на публичното обсъждане на проектобюджета, както се разбра, от Паско Запрянов. Председателят на Общинския съвет Гергана Кръстева представи предложението, а именно Община Димитровград да прехвърли собствеността си от библиотеката, музея и театъра на съответните звена в Хасково и те да станат държавни, за да не бъдат на общинска издръжка, а на държавна. Предвидените общински средства за театър „Апостол Карамитев” са 470 000 лв.,за Исторически музей – 420 000 лв и за Градска библиотека „Пеньо Пенев” – 370 000 лв., което прави 1 260 000 лева за 2024. Коментарът по време на общественото обсъждане на кмета на общината бе, че ако направим това, то ще е равносилно на това Димитровград да остане без култура и тези предложения бяха отхвърлени от общинския съвет на Димитровград.

В края на дебатите своя отрицателен вот обоснова Мартин Колев, който заяви че "насреща имаме пълно неразбиране и пълен отказ да се чуят нашите идеи. Това е малко разочароващо, защото без значение колко добри са те, отсреща срещаме това което видяхме днес. Интересно ми е защо останалите колеги в общинския съвет, като колегите от БСП, защо не взеха отношение. Гласувах против, защото продължаваме да нямаме идея как бихме развили общината в бъдеще, когато приходите от сегашните източници изчезнат поради промяната на икономическата обстановка в света." Колев изказа недоволство, че не използваме пълноценно възможностите за приходи от общинските активи, като земеделските земи например, които според него не се стопанисват правилно, като в последствие влязоха в спор с кмета дали общината се възползва максимално от активите, които има общината.

Като цяло въпреки споровете в залата, от всички сесиини групи изказаха задоволство и похвалиха съставителите на бюджета, че той е изготвен много добре. От своя страна и кметът Димов благодари на общиските съветници за подкрепата, като подчерта, че администрацията е положила доста усилия, за да направи рамката на бюджета да бъде актуална.

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА

 

§§

под-§§

Н А И М Е Н О В А Н И Е

ДЪРЖАВНИ

МЕСТНИ

ОБЩО

01-00

Данък върху доходите на физически лица

0

100 000

100 000

 

01-03

патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници

0

100 000

100 000

13-00

Имуществени и други местни данъци

0

5 430 000

5 430 000

 

13-01

данък върху недвижими имоти

0

1 320 000

1 320 000

13-03

данък върху превозните средства

0

2 900 000

2 900 000

13-04

данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

0

1 200 000

1 200 000

13-08

туристически данък

0

10 000

10 000

Всичко имуществени данъци

0

5 530 000

5 530 000

24-00

Приходи и доходи от собственост

63 476

1 984 750

2 048 226

 

24-04

нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

4 630

494 750

499 380

 

24-05

приходи от наеми на имущество

29 432

730 000

759 432

 

24-06

приходи от наеми на земя

29 414

760 000

789 414

27-00

Общински такси

0

8 762 000

8 762 000

 

27-02

за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

0

90 000

90 000

27-04

за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги

0

220 000

220 000

27-05

за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.

0

3 000 000

3 000 000

27-07

за битови отпадъци

0

4 700 000

4 700 000

27-10

за технически услуги

0

430 000

430 000

27-11

за административни услуги

0

180 000

180 000

27-15

за откупуване на гробни места

0

40 000

40 000

27-17

за притежаване на куче

0

2 000

2 000

27-29

други общински такси

0

100 000

100 000

28-00

Глоби, санкции и наказателни лихви

0

860 000

860 000

 

28-02

глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети

0

160 000

160 000

 

28-09

наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски

0

700 000

700 000

36-00

Други приходи

0

99 900

99 900

 

36-01

реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)

0

(-)100

(-)100

 

36-19

други неданъчни приходи

0

100 000

100 000

37-00

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

(-)1 905

(-)697 906

(-)699 811

 

37-01

внесен ДДС (-)

0

(-)526 653

(-)526 653

37-02

внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)

(-)1 905

(-)171 253

(-)173 158

41-00

Приходи от концесии

0

620 000

620 000

40-00

Постъпления от продажба на нефинансови активи

0

1 270 000

1 270 000

 

40-22

постъпления от продажба на сгради

0

20 000

20 000

40-30

постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи

0

50 000

50 000

40-40

постъпления от продажба на земя

0

1 200 000

1 200 000

Всичко неданъчни приходи

61 571

12 898 744

12 960 315

Всичко приходи (данъчни и неданъчни)

61 571

18 428 744

18 490 315

31-00

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)

39 548 948

6 876 700

46 425 648

 

31-11

обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)

39 548 948

0

39 548 948

 

31-12

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)

0

3 963 000

3 963 000

 

31-13

получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)

0

2 499 600

2 499 600

 

31-18

получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х

0

414 100

414 100

61-00

Трансфери между бюджети (нето)

0

(-)418 500

(-)418 500

 

61-02

трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-)

0

(-)418 500

(-)418 500

62-00

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

0

(-)576 164

(-)576 164

 

62-02

предоставени трансфери (-)

0

(-)576 164

(-)576 164

76-00

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

16 331

7 802 734

7 819 065

78-00

Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)

0

300 000

300 000

 

78-33

Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства нето

0

300 000

300 000

83-00

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)

0

(-)3 304 830

(-)3 304 830

 

83-22

погашения по дългосрочни заеми от банки в страната(-)

0

(-)188 754

(-)188 754

83-82

погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)

0

(-)3 116 076

(-)3 116 076

88-00

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)

(-)113 130

(-)162 059

(-)275 189

 

88-03

събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

(-)113 130

(-)162 059

(-)275 189

95-00

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

4 696 028

10 832 469

15 528 497

 

95-01

остатък в левове по сметки от предходния период (+)

4 696 028

10 752 384

15 448 412

95-02

остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)

0

61 306

61 306

 

95-05

остатък в касата в левове от предходния период (+)

0

18 779

18 779

Всичко приходи по бюджета

44 209 748

39 779 094

83 988 842

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА

Рекапитулация

 

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ДОФИНАНСИРАНЕ

ОБЩО

§01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

27 362 705

4 934 975

715 200

33 012 880

§02 Други възнаграждения и плащания за персонала

1 556 628

1 068 570

186 520

811 718

§05 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

5 970 136

1 115 780

163 960

7 249 876

§10 ИЗДРЪЖКА

5 837 867

17 934 582

23 500

23 795 949

§10-11 Храна

733 083

1 092 438

3 000

1 828 521

§10-12 Медикаменти

11 600

1 830

0

13 430

§10-13 Постелен инвентар и облекло

145 531

32 900

0

178 431

§10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките

42 500

17 759

0

60 259

§10-15 Материали

1 045 732

1 365 133

5 000

2 415 865

§10-16 Вода, горива и енергия

1 262 786

1 987 430

3 000

3 253 216

§10-20 Разходи за външни услуги

1 762 429

8 565 705

10 000

10 338 134

§10-30 Текущ ремонт

635 506

1 465 211

0

2 100 717

§10-51 Командировки в страната

50 062

42 920

0

92 982

§10-52 Краткосрочни командировки в чужбина

0

21 000

0

21 000

§10-62 Разходи за застраховки

71 482

76 600

0

148 082

§10-63 Такса ангажименти по заеми

0

12 000

0

12 000

§10-69 Други финансови услуги

0

8 000

0

8 000

§10-91 Други разходи за СБКО

72 999

112 360

0

185 359

§10-92 Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски

600

25 700

0

26 300

§10-98 Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи

3 557

3 107 596

2 500

3 113 653

§19 Платени данъци, такси и административни санкции

6 660

226 035

0

232 695

§22 Разходи за лихви по заеми от страната

0

99 000

0

99 000

§40 Стипендии

138 662

50 000

0

188 662

§42 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

162 135

270 000

0

432 135

§43 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

119 801

0

(-)60 859

58 942

§45 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

1 027 356

340 000

0

1 367 356

§46 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

0

34 320

0

34 320

§51,§52,§53 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

2 027 798

12 627 511

0

14 655 309

§98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи

0

50 000

0

50 000

Всичко разходи по бюджета

44 209 748

38 750 773

1 028 321

83 988 842

 

 

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини