Община Димитровград търси да назначи социален работник

Община Димитровград обявява прием на документи за заемане на длъжността „Социален работник” в Център за настаняване от семеен тип за пълноетни лица с деменция - Димитровград на пълно работно време.

Описание на работата:

Социалният работник в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица планира, координира и отговаря за осъществяването на социалните услуги в Центъра качествено и в срок.

Установява и поддържа връзки, обменя информация във връзка с работата, със семействата и близките на потребителите, както и с институциите, имащи отношение към потребителите и работата на Центъра.

Участва активно в организацията и приемането на потребителите в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица като предоставя информация за предоставяните социалните услуги, организира срещи, провежда интервюта и изисква необходимите документи;

Изготвя, води и съхранява личните досиета на настанените потребители, като следи за пълното им комплектоване и отразяване на промените;

Разработва съвместно с останалите специалисти оценка на индивидуалните потребности  и индивидуален план за подкрепа на всеки потребител в законоустановените срокове, като организира и тяхното актуализиране;

Провежда индивидуални и групови занятия с потребителите, съгласно индивидуалните им планове за подкрепа;

Следи за спазване на най-добрия интерес на потребителите.;

Изготвя месечни и годишни справки за дейността на ЦНСТПЛД;

Познава и спазва Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги;

Познава и спазва Правилника за вътрешния трудов ред, Кодекса на труда, Правилата за здравословни и безопасни условия на труд, Вътрешните правила и всички правила и процедури на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция гр. Димитровград;

Познава и спазва нормативната уредба, специфична за работата в ЦНСТПЛД като:  Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му, Наредбата за качеството на социалните услуги, Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането му, Закон за защита на личните данни, Методическото указание за дейността на центровете за настаняване от семеен тип. 

Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, гр.Димитровград – ул. „Шандор Петьофи“ №11 А

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Минимална степен на завършено образование – висше, „бакалавър“;

Област на висше образование – Социални науки, хуманитарни науки;

Професионално направление - „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Педагогика”;

Професионален опит – наличието професионален опит по специалността ще се счита за предимство;

Умения и компетентности:

Познания на Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му, Наредбата за качеството на социалните услуги, Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането му, Закон за защита на личните данни, Методическото указание за дейността на центровете за настаняване от семеен тип. 

Да има моралната и психологическа нагласа да работи с лица с увреждания;

Организационни умения и способност да борави с голям обем документи;

Гъвкавост и инициативност, умения за работа в динамична среда;

Способност да анализира информация, да я синтезира, да взема решения и да представя резултатите;

Обективност на преценката; способност за решаване на проблеми;

Компютърна грамотност – много добро ниво на владеене на MS Word и Internet;

Способност да работи самостоятелно – да планира, организира и контролира собствената си работа;

Способност за работа в мултидисциплинарен екип и в партньорство с други организации;

Лична мотивация и способност за надграждане на знанията и уменията си, инициативност и адаптивност при въвеждане на нови добри практики.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване;

Автобиография;

Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;

Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо;

Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец;

Други – по преценка на кандидата – сертификати за преминато обучение;

Образец на Декларацията може да се получи в общинска администрация, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” или да се изтеглят от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, Обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg.

Срок и място на подаване на документите:

Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Димитровград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността. Документите се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. „Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” в запечатан, непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Пликът трябва да съдържа следния надпис:

-„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция”,  Димитровград;

- Трите имена на кандидата;

- Позицията, за която кандидатства;

- Телефон за връзка.

Краен срок за подаване на документите: до 17:00ч. на 12.04.2024г.

Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград. Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не сa представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Провеждането на интервюто се организира от председателя на комисията, под формата на събеседване. Задават се едни и същи въпроси на всички кандидати, като се избягва дискриминацията и търсенето на информация, която няма нищо общо с изискванията на длъжността. След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол. На база получените резултати се изготвя списък на кандидатите в низходящ ред.

Директорът на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, гр.Димитровград сключва с кандидата, получил най-голям брой точки срочен трудов договор, на основание Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Димитровград и на информационното табло на входа на сградата на Община Димитровград.

За информация:

тел. 0391/68 299 – Галина Тенева, главен експерт „Здравеопазване и социални дейности“

тел. 0889/27 84 80 – Ива Кацарова, ВрИД Директор на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини