10 °C

Опашки за безплатни климатици и котли в Димитровград, удължават срока за кандидатстване

Голям е напливът за подаване на документи за подмяна на печките на твърдо гориво с екологично чисто отопление в Димитровград. Причината за това е, че срокът за подаване по проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух изтича утре, 31 юли. Днес на редовната сесия на ОбС - Димитровград кмета Иво Димов обяви, че сроковете за обработка на документи ще бъдат удължени, за да може желаещите да подадат своите молби, като до момента има около 1500 подадени искания.

По проекта домакинствата могат да получат безвъзмездно финансиране за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с отопление на газ, климатици или пелети. Кметът Димов поясни за желаещите да преминат на газов котел, че от тях ще се изисква да заплатят на газовото дружество такса за присъединяване между 500-600 лева и да финансират тръбната инсталация в дома си, а по програмата ще получат котел и радиатори.

Включването и на димитровградските села в проекта за безплатна подмяна на печките на твърдо гориво с екологично чисто отопление, е възможност, която ще обсъждаме заедно с управляващия орган на програмата, по която ще се извърши смяната им в Димитровград и кварталите. Това съобщи днес кметът на Димитровград Иво Димов на редовното заседание на Общинския съвет. Целта е да се усвои целият предоставен ресурс, а не да се икономисват и връщат средства.

Припомняме, че проектът, който спечели Общината, е за над 7,5 млн. лв. европейско финансиране. В момента се реализира първият етап от него и до момента около 1500 димитовградчни са кандидатствали. В същото време, средствата са разчетени за 2500-3000 домакинства, които да подменят печките си на дърва с уреди на газ, пелети и климатици.  

„Селата нямат изградена газопреносна мрежа, но хората там ще могат да кандидатстват за отопление на пелети или с климатици, ако постигнем съгласие за включването на селата по програмата. Целта ни е хората да имат пряка полза от европейското финансиране”, заяви Димов. Той напомни, че за желаещите да минат на газ или пелети, програмата ще предоставя котлите и радиаторите, а домакинства трябва за своя сметка да изградят вътрешната си инсталация и съответните такси за присъединяване към газовата компания.

Градоначалникът подчерта, че реално подмяната ще стане факт не в предстоящия, а в следващия отоплителен сезон.

1. Кой може да кандидатства

По настоящата Покана за подмяна на отоплителни устройства на дърва и въглища с екологични алтернативни отоплителни устройства могат да кандидатстват:

Физически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини) с дърва и въглища. Имотът трябва да се намира в регулационните граници на град Димитровград.  

Жилището, за което се кандидатства за подмяна на отоплителното устройство, трябва да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран търговец по смисъла на Търговски закон.  

Собствеността/съсобствеността се доказва с нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността/съсобствеността върху имота. Документът се представя за справка при подаване на документи за кандидатстване.

В случай, че кандидатът е съсобственик на по-малко от 51% идеални части от имота, е необходимо писмено съгласие от друг/и съсобственик/ци на имота, заедно с когото/които кандидатът трябва да притежава повече от половината от собствеността върху имота. Съгласие от съсобственик се удостоверява с декларация от съответния съсобственик.

Физическите лица имат възможност да кандидатстват, като изберат един от следните варианти:

Физическото лице кандидатства за подмяна на отоплителен уред на дърва/въглища в жилището си с ново отоплително устройство.
Група от две или повече физически лица собственици на самостоятелни имоти - жилищни обекти в жилищна сграда, които до момента на кандидатстването се отопляват самостоятелно с уреди на дърва/въглища, могат да кандидатстват за прилагане на общо колективно решение за локално отопление и да заменят отоплителните си уреди на дърва/въглища с едно общо отоплително устройство за всички  жилищни обекти на лицата от групата.
Група от физически лица собственици на самостоятелни жилищни имоти в многофамилна жилищна сграда, които ползват общо локално отопление с дърва/въглища, могат да изберат един от следните варианти:

едно отоплително устройство за всички имоти в групата, или
отделни отоплителни устройства за всеки от имотите в групата, или
отделни отоплителни устройства за някои от имотите в групата и едно общо отоплително устройство за общо локално отопление  за останалите.

2. Задължителни условия за участие

Всеки допустим кандидат следва да отговаря на определените за проекта изисквания, както следва

Да декларира писмено, че:

желае да подмени отоплителното си устройство/а на дърва/въглища  с конкретно посочено от него ново/нови отоплителни устройство/а, допустимо/и съгласно Поканата за кандидатстване, като придобие безвъзмездно правото на собственост върху новото отоплително устройство две години след доставката и монтажа му;
е съгласен да предостави безвъзмездно на общината старото отоплително устройство по ред и условия, определени от общината, с цел предаването му за рециклиране;
ще използва новото отоплително устройство в посочения имот най-малко до изтичане на период от 2 години от датата на доставката и монтажа му;
е съгласен да бъдат извършвани проверки от определени от общината лица за срок от 2 години от датата на доставката и монтажа на новото отоплително устройство;
е съгласен със задължението да използва конкретен тип гориво, указано от производителя за съответното отоплително устройство;
в имота не са извършени сходни инвестиции за подмяна на отоплително устройство за битово отопление, финансирани от друг европейски или национален източник (вкл. Националната програма за енергийна ефективност, Програма LIFE, ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“, DESIREE, REECL и др.)  
в случай на покупко-продажба или прехвърляне на собствеността върху имота върху друго лице в рамките на двегодишен период от получаване на новото отоплително оборудване, ще предвиди условия, при които ще се гарантира използване на доставените отоплителни устройства от новия собственик в този период.

Да подпише договор с общината след одобрение за участие в проекта.
Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителният уред.
Да изгради за своя сметка отоплителна инсталация и други връзки, ако няма изградени такива, ако кандидатства за отопление чрез отоплителен уред на водна риза с природен газ или пелети.

С проверките, които общината ще извършва до изтичане на период от 2 години от датата на доставката и монтажа на новото устройство, ще се гарантира, че крайният получател използва за отопление полученото устройство, че не използва дърва и въглища и използва новото отоплително устройство с грижата на добър стопанин и отоплителното устройство не е унищожено, продадено или преотстъпено, демонтирано, разглобено или ремонтирано от неоторизирани лица в гаранционния срок.

3. Отоплителни устройства, за които може да се кандидатства   

Община Димитровград предоставя широка гама от екологични отоплителни устройства, сред които кандидатите могат да изберат най-подходящото съобразно желанието си и спецификата на жилището.

1. Отоплителни устройства, използващи за отопление пелети

- Топловъздушна камина на пелети със закрита горивна камера 6 kW

- Топловъздушна камина на пелети със закрита горивна камера 8 kW

- Топловъздушна камина на пелети със закрита горивна камера 10 kW

- Топловъздушна камина на пелети със закрита горивна камера 12 kW

- Камина на пелети с водна риза 12 kW

- Камина на пелети с водна риза 18 kW

- Камина на пелети с водна риза 25 kW

- Пелетен котел 25 kW

- Пелетен котел 33 kW

- Пелетен котел 39 kW

В случай, че кандидатът избере камина с водна риза или пелетен котел, той има право да кандидатства и за общо до три броя стоманени панелни радиатори, посочени по-долу, независимо от размерите.

2. Отоплителни устройства, използващи за отопление природен газ

- Едноконтурен кондензационен котел на природен газ до 24 kW

- Едноконтурен кондензационен котел на природен газ до 28 kW

- Едноконтурен кондензационен котел на природен газ до 33 kW

- Едноконтурен кондензационен котел на природен газ до 42 kW

- Двуконтурен кондензационен котел на природен газ до 20 kW

- Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW

- Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW

- Газов конвектор на природен газ до 3 кW

- Газов конвектор на природен газ  до 5 кW

В случай, че кандидатът избере кондензационен котел на природен газ, той има право да кандидатства и за общо до три броя стоманени панелни радиатори, посочени по-долу, независимо от размерите.

В случай, че кандидатът желае да се отоплява с газови конвектори, той има право да кандидатства за общо до три броя конвектори, независимо от мощността им.

3. Отоплителни устройства, използващи за отопление електрическа енергия

- Климатик 2.6 kW (9000  BTU)

- Климатик 3.4 kW (12 000  BTU)

- Климатик 4.3 kW (15 000  BTU)

- Климатик 5.2 kW (18 000  BTU)

- Климатик 6.9 kW (24 000  BTU)

- Климатик 9.2 kW  (32 000 BTU)

В случай, че кандидатът избере отоплително устройство на електричество, той има право на максимум три броя климатици, независимо от мощността им.

4. Радиатори

- Стоманен панелен радиатор (500x1200 см)

- Стоманен панелен радиатор (500x1800 см)

Както е посочено по-горе, за радиатори може да се кандидатства, ако е избрана пелетна камина с водна риза или пелетен котел или  кондензационен котел на природен газ.

Поканата за кандидатстване и цялата информация може да видите от сайта на Общината 

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (3)

 • 1
  Дж
  джена
  8 0
  22:15, 30 юли 2020
  Чух че някои ,които имат средства да си купят и десет нови климатика кандидатстват за такива по програмата. Е това е , защо да не са на гърба на другите. Тарикатлъкът им е на ниво.
 • 2
  Хх
  Ххх
  5 -1
  23:26, 30 юли 2020
  50% от подалите документи са такива. Знаеш ли как се търсят стари печки сега. Интересното е че парите за отопление ще са двойни. Тези които горят дърва и въглища заради цената ще си продължат и след това. Най-евтино е. Да не говорим за топлината.
 • 3
  12
  123
  3 0
  23:28, 30 юли 2020
  3 броя климатици марка Мидея клас С. Заповядайте гражданчета!!!

Хороскоп за 26.11.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Мисли, свързани с отминали събития отново ще излязат на преден план. От тях няма да се почувствате по-добре, за това си наложете да ги забравите. Насочете енергията си за по-хубавите неща в живота ви. Дарете си малко почивка и нещо специално за себе си, заслужавате го не по-малко от всеки друг.
26 ное 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Съчетавайки полезното с приятното, ще изживеете деня си приятно. Без да изтъквате заслугите си пред някого, ще успеете да го насочите в желаната от вас посока на мислене и заедно ще вземете решения за бъдещата си работа, цел или живот. Осигурете си време и за себе си, имате нужда от разтоварване.
26 ное 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Професионални срещи и обсъждане на интересуващи ви теми са част от ангажиментите, стоящи пред вас. Ще се включите в текущ проект и ще провокирате събитията в своя полза, без разбира се да предизвиквате недоволството на колегите си. Спазвайте добрия тон в общуването и законността.
26 ное 2020

Хороскоп за Рак

Рак
С лекота ще разрешите въпрос, който отдавна ви занимава. Изпитвате необходимост от промяна и същевременно се чудите от къде да започнете. Може би от себе си, може и от дома си. Във всички случаи се нуждаете от повече движение, спортувайте и се забавлявайте. Работата ви изтощава, не се давайте.
26 ное 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
С набелязаните мерки за подобряване организацията на работното място ще имате своите резултати. Всички те ще се окажат важни за професионалното ви развитие и най-вече финанси. Нововъведенията ви ще срещнат разбиране и ще получите подкрепа. Сигурно е, че сте сред най-добрите и с нищо не ви превъзхождат.
26 ное 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Предстоящите промени създават у вас напрежение, но и не ви липсват добри очаквания. За някои те са свързани с нова работа, смяна на местоживеене или друго интересуващо ги обстоятелство. Правейки оценка на развитията в живота си, ще бъдете по-обективни, ако изключите нещата от емоционален характер.
26 ное 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Настроението ви е добро, независимо от поведението на околните. В случая това е чудесно, защото вие наистина сте прави. Упоритостта в работата ви ще донесе резултат. Ще се радвате на заслужено признание, а и наградата ще бъде добра. Проявете толерантност към човек от обкръжението ви, който има свои проблеми.
26 ное 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Ще сложите добро начало на нещо ново в живота си днес. Положителните промени ще ви заставят да станете по-търпеливи към себе си и околните. То няма да ви коства големи усилия, защото сърцето ви е широко и в него има място за много обич и човешка топлина. Щастливите мигове ще последват и трайно ще се настанят в живота ви.
26 ное 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Денят не е подходящ за започването на нещо ново. Задоволете се с изпълнението на обикновените си задължения, дори да ви се струват досадни. Не давайте обещания, за които знаете, че са трудноизпълними. Вечерта прекарайте в шумна компания.
26 ное 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Сега вие сте творци на своето щастие. Най-вече от вас зависи да направите денят си успешен. Очакват ви изненади от всякакво естество и се налага да бъдете много внимателни в действията си. Погрешна стъпка може да ви донесе доста неприятности. Намерете време за любимия човек, защото нещата там не вървят гладко. Или може би е време за нова връзка?
26 ное 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Днешния ден предлага сериозно предизвикателство за вас. Мотивацията ви за работа е толкова висока, че нищо не може да ви откаже от онова, което сте си наумили. Можете да разчитате на ваш приятел в момент, когато се нуждаете от съвет. Бъдете концентрирани и резултатите ще са налице.
26 ное 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Ще придвижвате напред делата си, но наред с работата си е добре да се погрижите интересите ви да бъдат защитени. Използвайте контактите си и създайте условия за развитие на идеите си. Има потенциал в тях, стига да ги популяризирате и направите достъпни за повече хора. В желанието си да зарадвате близки хора ще влезнете в разходи.
26 ное 2020
Последни новини