23 °C

Опашки за безплатни климатици и котли в Димитровград, удължават срока за кандидатстване

Голям е напливът за подаване на документи за подмяна на печките на твърдо гориво с екологично чисто отопление в Димитровград. Причината за това е, че срокът за подаване по проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух изтича утре, 31 юли. Днес на редовната сесия на ОбС - Димитровград кмета Иво Димов обяви, че сроковете за обработка на документи ще бъдат удължени, за да може желаещите да подадат своите молби, като до момента има около 1500 подадени искания.

По проекта домакинствата могат да получат безвъзмездно финансиране за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с отопление на газ, климатици или пелети. Кметът Димов поясни за желаещите да преминат на газов котел, че от тях ще се изисква да заплатят на газовото дружество такса за присъединяване между 500-600 лева и да финансират тръбната инсталация в дома си, а по програмата ще получат котел и радиатори.

Включването и на димитровградските села в проекта за безплатна подмяна на печките на твърдо гориво с екологично чисто отопление, е възможност, която ще обсъждаме заедно с управляващия орган на програмата, по която ще се извърши смяната им в Димитровград и кварталите. Това съобщи днес кметът на Димитровград Иво Димов на редовното заседание на Общинския съвет. Целта е да се усвои целият предоставен ресурс, а не да се икономисват и връщат средства.

Припомняме, че проектът, който спечели Общината, е за над 7,5 млн. лв. европейско финансиране. В момента се реализира първият етап от него и до момента около 1500 димитовградчни са кандидатствали. В същото време, средствата са разчетени за 2500-3000 домакинства, които да подменят печките си на дърва с уреди на газ, пелети и климатици.  

„Селата нямат изградена газопреносна мрежа, но хората там ще могат да кандидатстват за отопление на пелети или с климатици, ако постигнем съгласие за включването на селата по програмата. Целта ни е хората да имат пряка полза от европейското финансиране”, заяви Димов. Той напомни, че за желаещите да минат на газ или пелети, програмата ще предоставя котлите и радиаторите, а домакинства трябва за своя сметка да изградят вътрешната си инсталация и съответните такси за присъединяване към газовата компания.

Градоначалникът подчерта, че реално подмяната ще стане факт не в предстоящия, а в следващия отоплителен сезон.

1. Кой може да кандидатства

По настоящата Покана за подмяна на отоплителни устройства на дърва и въглища с екологични алтернативни отоплителни устройства могат да кандидатстват:

Физически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини) с дърва и въглища. Имотът трябва да се намира в регулационните граници на град Димитровград.  

Жилището, за което се кандидатства за подмяна на отоплителното устройство, трябва да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран търговец по смисъла на Търговски закон.  

Собствеността/съсобствеността се доказва с нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността/съсобствеността върху имота. Документът се представя за справка при подаване на документи за кандидатстване.

В случай, че кандидатът е съсобственик на по-малко от 51% идеални части от имота, е необходимо писмено съгласие от друг/и съсобственик/ци на имота, заедно с когото/които кандидатът трябва да притежава повече от половината от собствеността върху имота. Съгласие от съсобственик се удостоверява с декларация от съответния съсобственик.

Физическите лица имат възможност да кандидатстват, като изберат един от следните варианти:

Физическото лице кандидатства за подмяна на отоплителен уред на дърва/въглища в жилището си с ново отоплително устройство.
Група от две или повече физически лица собственици на самостоятелни имоти - жилищни обекти в жилищна сграда, които до момента на кандидатстването се отопляват самостоятелно с уреди на дърва/въглища, могат да кандидатстват за прилагане на общо колективно решение за локално отопление и да заменят отоплителните си уреди на дърва/въглища с едно общо отоплително устройство за всички  жилищни обекти на лицата от групата.
Група от физически лица собственици на самостоятелни жилищни имоти в многофамилна жилищна сграда, които ползват общо локално отопление с дърва/въглища, могат да изберат един от следните варианти:

едно отоплително устройство за всички имоти в групата, или
отделни отоплителни устройства за всеки от имотите в групата, или
отделни отоплителни устройства за някои от имотите в групата и едно общо отоплително устройство за общо локално отопление  за останалите.

2. Задължителни условия за участие

Всеки допустим кандидат следва да отговаря на определените за проекта изисквания, както следва

Да декларира писмено, че:

желае да подмени отоплителното си устройство/а на дърва/въглища  с конкретно посочено от него ново/нови отоплителни устройство/а, допустимо/и съгласно Поканата за кандидатстване, като придобие безвъзмездно правото на собственост върху новото отоплително устройство две години след доставката и монтажа му;
е съгласен да предостави безвъзмездно на общината старото отоплително устройство по ред и условия, определени от общината, с цел предаването му за рециклиране;
ще използва новото отоплително устройство в посочения имот най-малко до изтичане на период от 2 години от датата на доставката и монтажа му;
е съгласен да бъдат извършвани проверки от определени от общината лица за срок от 2 години от датата на доставката и монтажа на новото отоплително устройство;
е съгласен със задължението да използва конкретен тип гориво, указано от производителя за съответното отоплително устройство;
в имота не са извършени сходни инвестиции за подмяна на отоплително устройство за битово отопление, финансирани от друг европейски или национален източник (вкл. Националната програма за енергийна ефективност, Програма LIFE, ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“, DESIREE, REECL и др.)  
в случай на покупко-продажба или прехвърляне на собствеността върху имота върху друго лице в рамките на двегодишен период от получаване на новото отоплително оборудване, ще предвиди условия, при които ще се гарантира използване на доставените отоплителни устройства от новия собственик в този период.

Да подпише договор с общината след одобрение за участие в проекта.
Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителният уред.
Да изгради за своя сметка отоплителна инсталация и други връзки, ако няма изградени такива, ако кандидатства за отопление чрез отоплителен уред на водна риза с природен газ или пелети.

С проверките, които общината ще извършва до изтичане на период от 2 години от датата на доставката и монтажа на новото устройство, ще се гарантира, че крайният получател използва за отопление полученото устройство, че не използва дърва и въглища и използва новото отоплително устройство с грижата на добър стопанин и отоплителното устройство не е унищожено, продадено или преотстъпено, демонтирано, разглобено или ремонтирано от неоторизирани лица в гаранционния срок.

3. Отоплителни устройства, за които може да се кандидатства   

Община Димитровград предоставя широка гама от екологични отоплителни устройства, сред които кандидатите могат да изберат най-подходящото съобразно желанието си и спецификата на жилището.

1. Отоплителни устройства, използващи за отопление пелети

- Топловъздушна камина на пелети със закрита горивна камера 6 kW

- Топловъздушна камина на пелети със закрита горивна камера 8 kW

- Топловъздушна камина на пелети със закрита горивна камера 10 kW

- Топловъздушна камина на пелети със закрита горивна камера 12 kW

- Камина на пелети с водна риза 12 kW

- Камина на пелети с водна риза 18 kW

- Камина на пелети с водна риза 25 kW

- Пелетен котел 25 kW

- Пелетен котел 33 kW

- Пелетен котел 39 kW

В случай, че кандидатът избере камина с водна риза или пелетен котел, той има право да кандидатства и за общо до три броя стоманени панелни радиатори, посочени по-долу, независимо от размерите.

2. Отоплителни устройства, използващи за отопление природен газ

- Едноконтурен кондензационен котел на природен газ до 24 kW

- Едноконтурен кондензационен котел на природен газ до 28 kW

- Едноконтурен кондензационен котел на природен газ до 33 kW

- Едноконтурен кондензационен котел на природен газ до 42 kW

- Двуконтурен кондензационен котел на природен газ до 20 kW

- Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW

- Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW

- Газов конвектор на природен газ до 3 кW

- Газов конвектор на природен газ  до 5 кW

В случай, че кандидатът избере кондензационен котел на природен газ, той има право да кандидатства и за общо до три броя стоманени панелни радиатори, посочени по-долу, независимо от размерите.

В случай, че кандидатът желае да се отоплява с газови конвектори, той има право да кандидатства за общо до три броя конвектори, независимо от мощността им.

3. Отоплителни устройства, използващи за отопление електрическа енергия

- Климатик 2.6 kW (9000  BTU)

- Климатик 3.4 kW (12 000  BTU)

- Климатик 4.3 kW (15 000  BTU)

- Климатик 5.2 kW (18 000  BTU)

- Климатик 6.9 kW (24 000  BTU)

- Климатик 9.2 kW  (32 000 BTU)

В случай, че кандидатът избере отоплително устройство на електричество, той има право на максимум три броя климатици, независимо от мощността им.

4. Радиатори

- Стоманен панелен радиатор (500x1200 см)

- Стоманен панелен радиатор (500x1800 см)

Както е посочено по-горе, за радиатори може да се кандидатства, ако е избрана пелетна камина с водна риза или пелетен котел или  кондензационен котел на природен газ.

Поканата за кандидатстване и цялата информация може да видите от сайта на Общината 

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (3)

 • 1
  Дж
  джена
  7 0
  22:15, 30 юли 2020
  Чух че някои ,които имат средства да си купят и десет нови климатика кандидатстват за такива по програмата. Е това е , защо да не са на гърба на другите. Тарикатлъкът им е на ниво.
 • 2
  Хх
  Ххх
  5 0
  23:26, 30 юли 2020
  50% от подалите документи са такива. Знаеш ли как се търсят стари печки сега. Интересното е че парите за отопление ще са двойни. Тези които горят дърва и въглища заради цената ще си продължат и след това. Най-евтино е. Да не говорим за топлината.
 • 3
  12
  123
  3 0
  23:28, 30 юли 2020
  3 броя климатици марка Мидея клас С. Заповядайте гражданчета!!!

Хороскоп за 14.08.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Потопени в работа и неотложни задачи, ще забравите за личните си нужди. Честни в отношенията, ще намирате подходящият тон и ще се възползвате от възможностите, които ви се дадат. Дистанцирайте се от нечие недобро намерено поведение и покажете силата на характера си. Вечерта ви ще е спокойна, сред близки хора.
14 авг 2020

Хороскоп за Телец

Телец
С каквото и да се заемете днес, бъдете сигурни че усилията ви няма да са напразни. Знаете какво искате и постепенно вървите към осъществяването му. Предвидете обаче различни възможности за действие, тъй като не е изключено да ви изненадат. Ако напоследък пренебрегвате чувствата на човека до вас, опитайте се да поправите тази грешка.
14 авг 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Засилва се тенденцията към финансова стабилизация, особено при онези от вас, които са изцяло ангажирани в професионалната сфера. Възможно е натоварването ви да бъде повече от обичайното, но резултатите ще са добри. Почтеността и коректността ви ще увеличат авторитета ви. Не бъдете нетърпеливи.
14 авг 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Работата ви днес е приятна и интересна. Запознанствата, които отбелязвате, може да са ви особено полезни за бъдещите ви проекти. За някои от вас този ден е свързан с нова работа или промяна на дейността. Привлечени сте от нови перспективи и търсите начини да ги осъществите. Засега обаче ще трябва да почакате, докато откриете най-доброто за вас.
14 авг 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Днес ще ви се наложи да се заемете с различни въпроси, голяма част от които съвсем не сте планирали. Въпреки това се постарайте да не оставяте нищо, което можете да свършите днес за следващите дни. Това би означавало да изостанете с работата си, което не е желателно. Обърнете повече внимание на семейството си.
14 авг 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Подходящ ден за делови контакти. Не пропускайте нито един детайл и търсете възможности във всяко нещо. По този начин имате шанса да откриете доста перспективи за развитие. Отделете достатъчно внимание на вашия сърдечен партньор.
14 авг 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Днес сте общителни и това е единствено във ваша полза. Ако работата ви е свързана с много контакти, бъдете сигурни, че този ден ще бъде успешен за вас. Успявате да се справите с какви ли не заплетени ситуации, главно благодарение на умението си да убеждавате. Но не бъдете крайни в оценките си защото не сте застраховани от и от грешки.
14 авг 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Днес околните прекалено много ви занимават с личните си проблеми, към които вие не можете да бъдете безучастни. Не пренебрегвайте предложението на колега, което може да открие за вас бленувани перспективи. Обмислете добре действията си в личен план. Пазете се от прибързани постъпки, носещи трайни негативи.
14 авг 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Запретнете ръкави и работете, проектите ви в голяма степен ще зависят от постигнатото днес. Работата ви с администрацията може да ви изтощи, но ще го преживеете. Разумът и интуицията ви са силни, вслушвайте се по-често в тях и ще оставате доволни. Децата ще ви зарадват с успешното си справяне с житейски проблем.
14 авг 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Искрата надежда, която до скоро съществуваше по отношение на бъдещ проект, сега започва силно да се разгаря. С други думи ще получите необходимите ви средства за да го започнете. Запазете ентусиазма си и дайте път на желанието си да покажете умения, рутина и професионализъм.
14 авг 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Отлични резултати за тези от вас, които се трудят в деловата област. Прогнозите ви се потвърждават, а това неминуемо повишава авторитета ви. Интимният ви партньор ви удовлетворява напълно и провокира творческите ви способности. При вас те са в изобилие и това ви задължава да намерите подходяща сцена за изява.
14 авг 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Срещите ви ще са ползотворни не само с доброто впечатление, което оставяте за себе си, но и с информацията, която ще узнаете. Заради нея са възможни промени в плановете ви, но всичко е подчинено на интересите и бизнеса ви. Съдействие от хора, за които все по - малко мислите и това ще ви впечатли.
14 авг 2020
Последни новини