Без особен интерес от граждани се проведе публичното обсъждане на проектобюджета на Димитровград за 2024 година

Изображение 1 от 2

  Публично обсъждане на проектобюджета на Община Димитровград за 2024 година се проведе в зала „Гросето”. В залата присъстваха главно служители на общински структури и общински съветници. Проектобюджетът бе представен от кмета Иво Димов и главния експерт „Бюджет”, Галя Делчева. Проектобюджетът на община Димитровград е разработен  така, че да гарантира финансова обезпеченост и стабилност на всички структури на бюджетна издръжка в областта на образованието, социалните дейности, здравеопазването, културата, спорта, чистотата, благоустрояването, административно-правното обслужване на гражданите и другите предоставяни услуги. Запазването на бюджетната устойчивост на Общината и силна финансова дисциплина, са основните цели залегнали във финансовата рамка.

  „Предложеният бюджет за 2024 година е по-скоро консервативен. В него са заложени предимно постоянни и неотложни разходи, които са съобразени с нормативните изисквания и ограничения, като е следван принципът на приоритетното финансиране на основните отговорности на Общината и равнопоставеност между отделните бюджети в условията на финансови ограничения.”, каза кметът на общината Иво Димов.

  Проектобюджетът на Община Димитровград за 2024 година е 83 981 242 лв. по приходната и разходната част и има 3.62 % ръст спрямо първоначалния бюджет за 2023 година, който бе 81 045 676 лв. Делът на държавните трансфери представлява 55% от общия проект на бюджет за 2024 г. Делът на реализирания преходен остатък от 2023 година е 18%, а общият дял на данъчните и неданъчните приходи в проекта на бюджет е 22% от общия проект на бюджет.

  Най-много средства са предвидени за Образование – 32 413 619 лв. или 39 % от общия размер на бюджета. Следват тези за благоустрояване: ремонт улици, ВиК, осветление, чистота, озеленяване и опазване на околната среда – 21 467 538 лв. или 25 %. За почивно дело, култура, спорт и религиозни дейности – 5 348 862 лв. или 6 %. За здравеопазване и социални дейности – 10 574 473 лв. или 13  % от общия бюджет.

  С този бюджет стартира първата по рода си нова мащабна Инвестиционна програма за общински проекти (до 2026 г.), сключване на споразумения с МРРБ и реализиране на проектите. Това са  Основен ремонт на второстепенна улична мрежа – 40 броя събирателни улици V-ти клас в кв. Черноконево, гр. Димитровград – 13 млн.лв., „Рехабилитация и основен ремонт на общинският път HKV1009/І-8/Горски извор-Ябълково-жп гара Ябълково/“ за 6 500 000лв.; Рехабилитация и облагородяване на парк „Н.Й.Вапцаров”, включително осигуряване на достъпност за хора с увреждания за 4 500 000лв.; Прилагане на мерки за енергийна ефективност и преустройство на Междуучилищен център в „Къща на изкуствата” за 2 300 000лв.; Рехабилитация и основен ремонт на общински път /HKV1007/ІІІ – 506 – Добрич – Крум – жп гара Крум/“ за 1 900 000лв.; „Изграждане на вододайна зона и довеждащи магистрални водопроводи от нова вододайна зона до водоема на с. Крепост“, община Димитровград за 1 800 000лв.

  Планираният размер на инвестиционната програма на Общината за 2024 година е 15 267 797 лв., от които 14 667 309 лв. за обекти, финансирани с бюджетни средства и 600 488 лв. за обекти, финансирани със средства по европейски и международни програми и проекти.

  Със средствата, предвидени в инвестиционната програма, са предвидени да бъдат извършвани ремонти на улици и благоустрояване както в градската среда, така и по кварталите и малките населени места.  По-важни акценти в инвестиционната програма за 2024 година са: рехабилитация на ул. „Георги Иванов” по плана на гр.Димитровград; основен ремонт на ул. „Девети септември” по плана на с. Горски Извор; основен ремонт на ул. „Девети септември” по плана на с. Крепост; възстановяване функционалността на минералния басейн в комплекс „Соленци”, гр.Меричлери и др.

  Ще продължат ремонтните дейности и за: Основен ремонт на ул. „Д-р Теню Стоилов” гр.Меричлери; Реконструкция на ул. „Христо Ботев” по плана на с.Скобелево; Рехабилитация на участък на ул. „Панайот Волов” и две обслужващи алеи; Основен ремонт на участък от ул. „Анри Барбюс“; Основен ремонт на участък от ул. „Цар Симеон“; Реконструкция на участък от обслужваща улица и прилежащ паркинг, намиращи се северно от блок № 4 ул. „Емилиян Станев”; Реконструкция на участък по ул. „Оборище”; Основен ремонт на  участък от обслужваща улица и прилежащ паркинг, намиращи се източно от бул. „Трети март”; основен ремонт на участък от обслужваща улица и прилежащ паркинг, намиращи се западно от блок 2 на ул. „Захари Стоянов”, гр. Димитровград; Изграждане на детска площадка в парк „Вапцаров”; основен ремонт на дворните пространства в Детска градина 2, филиал „Приказка”, Детска градина 4, център „Пролет” и Детска градина „Райна Княгиня” и други.

  Предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари 2025 г. налага привеждане на общинските наредби, правилници и вътрешни правила към изискванията на Закона за въвеждане на еврото, т.е. превалутиране на стойностите, посочени в тях, както и адаптиране на информационните системи за стартиране на работата с еврото, което пък предполага анексиране на вече сключени договори и допълнителни разходи за това. Всички общини ще трябва да реализират редица подготвителни дейности за преминаване към нови основи за определяне на такса битови отпадъци според количеството на изхвърляните отпадъци. Нужно е гражданите да бъдат наясно, че новият модел няма да намали ТБО, но ще внесе значителна доза справедливост, тъй като в момента по-голямата тежест в дейностите по сметоизвозване и управление на отпадъците се поема от бизнеса.

  На обсъжданията в залата бяха председателя на Общински съвет Гергана Кръстева, общински съветници, кметове на населени места, ръководители на общински институции и граждани. Предстои проектът за бюджет да бъде дебатиран и гласуван в Общинския съвет.

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
  Последни новини