Димитровград търси Хоров диригент

Община Димитровград обявява конкурс за длъжността „Хоров диригент” на Общински хор, гр.Димитровград.Основните задължения за длъжността са:

    Провежда репетиции с хоровия колектив и корепетитора по предварително изготвен график и следи за правилното им протичане;
    Следи и планира участията на общинския хор в културния живот на община Димитровград;
    Определя хоровия състав за участие в културните изяви и концертите на хора;
    Явява се на репетиции и концерти с предварително подготвен материал, за да участва пълноценно в художествено-творческия процес;
    Осъществява непрекъснат и ефективен контрол върху изпълнението на зададените от него задачи.
    Работи съвместно и с други музикални формации, хорове и оркестри.
    Да работи за поддържането и повишаването на професионалната си квалификация.

Място на работа: Сградата на ДМЦ - Димитровград, ул. „Свети Климент Охридски“ № 7, ет.1

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

    Степен на образование – музикално образование – средно; „бакалавър“ или „магистър“.
    Професионален опит – наличието професионален опит по специалността ще се счита за предимство, но не е задължително изискване.
    Умения и компетентности:

Ø  Висока степен на музикална култура;

Ø  Умение за работа в екип, бърза реакция и способност за работа в динамична среда.

Ø  Лична мотивация и способност за надграждане на знанията и уменията си, инициативност и адаптивност при въвеждане на нови добри практики;

Ø  Мотивация за лично професионално развитие и отдаденост в работата.

Необходими документи за кандидатстване:

    Заявление за кандидатстване по образец;
    Автобиография по образец;
    Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;
    Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо/;
    Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец;
    Мотивационно писмо;
    Други – по преценка на кандидата – сертификати за преминато обучение.

Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат в Общинска администрация, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” или да се изтеглят от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, Обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg.

Срок и място на подаване на документите:

Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Димитровград, заедно с документите, изисквани съгласно обявата за длъжността. Документите се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. „Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” в запечатан, непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Пликът трябва да съдържа следния надпис:

    За Общински хор, гр.Димитровград;
    Трите имена на кандидата;
    Позицията, за която кандидатства;
    Телефон за връзка с кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 29.03.2024г.

Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград. Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не сa представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Втори етап – интервю. Събеседване с кандидата.

Кметът на Община Димитровград сключва с кандидата, получил най-голям брой точки граждански договор, на основание Кодекса на труда.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини