"Арт терапевт" в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост търси община Димитровград

Община Димитровград обявява прием на документи за заемане на длъжността „Арт терапевт” в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - Димитровград на пълно работно време. Кандидатите за заемане на длъжността трябва да имат: висше, „бакалавър“ в областта на социални науки, хуманитарни науки. Професионалния опит не е задължителен, но наличието му по специалността ще се счита за предимство. Да познават Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му, Наредбата за качеството на социалните услуги, Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането му, Закон за защита на личните данни, Методическото указание за дейността на Защитено жилище. Да имат моралната и психологическа нагласа да работи с лица с увреждания, организационни умения и способност да боравят с документи, много добро ниво на владеене на MS Word и Internet, умения за работа с офис-техника и приложения за онлайн комуникация.

Необходимите документи за кандидатстване са: Заявление за кандидатстване; Автобиография; Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания; Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо; Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец; Други – по преценка на кандидата – сертификати за преминато обучение;

Образец на Декларацията може да се получи в общинска администрация, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” или да се изтеглят от сайта на Община Димитровград.

Документите за кандидатстване се подават до 17.00ч. на 03.02.2023г. в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. „Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” в запечатан, непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

За информация:

тел. 0391/68 299 – Галина Тенева, главен експерт „Здравеопазване и социални дейности“

тел. 0885/987043 – Добрина Чанева, Вр.И.Д. Управител на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини