Общината иска да обсъди с обществеността Зелени мерки в градска среда за над 3 милиона

Публични консултации с широката общественост на община Димитровград за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ)  „Устойчив растеж в подкрепа развитието на човешките ресурси, по-добро качество на предоставяните публични услуги на гражданите и развитие на туристическия потенциал базиран на местните ресурси“,  ще се проведе в зала „Гросето“, бул. “Г. С. Раковски” № 15, гр. Димитровград на 21 март 2024 година, (четвъртък) от 17:30 ч.

Концепцията има за цел да се оползотвори оптимално местния потенциал и да се повиши качеството на човешкия капитал чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между общините Димитровград, Хасково, Първомай и заинтересованите страни. В нея са интегрирани взаимосвързани, допълващи и надграждащи се помежду си инфраструктурни интервенции, като същевременно се комбинират с подходящи меки мерки в секторите туризъм, образование, социални услуги. Концепцията включва участието на 12 партньори от различни видове заинтересовани страни: две градски и една селска община на територията на 2 области, публичен сектор, НПО и частен сектор.

Концепцията прилага интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции.

Публични консултации с широката общественост на община Димитровград за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) „Зелени мерки в градска среда – Димитровград“,  ще се проведе в зала „Гросето“, бул. “Г. С. Раковски” № 15, гр. Димитровград на 21 март 2024 година, (четвъртък) от 18:30 ч.

В Концепцията са заложени дейности, чието успешно изпълнение ще има силно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в Димитровград. Предвидени са дейности по засаждане на дървесна, тревна и храстна растителност както по протежение на основни транспортни артерии, така и съществуващи паркове, градини и междублокови пространства публична общинска собственост в регулационните граници в урбанизираната територия на Димитровград. Ще бъдат извършени също така и дейности по премахването на съществуващи "кални петна", които са директен източник за разпространение на ФПЧ. Предвижда се озеленяването на площите в рамките на дворовете на училища и детски градини.

Ще бъдат създадени/възстановени зелените пояси, както в градската периферия, така и в централните части. Предвидени за изграждане са и зелени спирки като иновативно решение за ограничаване на разпространението на ФПЧ.

При изпълнение на мерките по проекта ще се засаждат растителни видове с принос за намаляване на вторичното разпрашаване, като се отчетат географските и метеорологични специфики на територията на община Димитровград. Най-подходящите растителни видове ще бъдат подбрани след изготвяне на документално и теренно проучване. На подходящите места и там, където има най-голяма нужда, ще бъдат изградени и поливни системи.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини