Отворена за кандидатстване е новата процедура за енергийна ефективност

Министерство на регионалното развитие и благоустройството е открило Процедура по Приоритет 4 „Справедлив преход“, на Програма “Развитие на регионите” 2021-2027 г. (ПРР 2021-2027), BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“. Ръководството на община Димитровград предоставя на вниманието на заинтересованите страни – управителните съвети на сдруженията на собствениците, информацията за кандидатстване, намираща се този линк.

В новата процедура се изисква задължително предоставяне на редица нови приложения и справки и значителен брой документи от крайните получатели на безвъзмездната помощ. 

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Формуляр за кандидатстване;

2. Пълномощно/заповед на лицето, което подписва с електронен подпис от името на кандидата; 

3. Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при кандидатстване; 

4. Партньорско споразумение; 

5. Документ за регистрация на сдружение на собственици при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост; 

6. Декларация за минимални помощи (ПРИЛОЖЕНИЕ №3); 

7. Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата (ПРИЛОЖЕНИЕ №4) – предоставя се съгласно Закона за защита на личните данни заедно с всички документи и справки (предоставят се съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и на Закона за защита на личните данни), както следва: 

· Справка, издадена от компетентната дирекция „Социално подпомагане”, потвърждаваща декларираните лица в т.1. на Приложение 4, които са получавали целева помощ за отопление по Закона за социално подпомагане за предходния отоплителен сезон 2023 г./2024 г.; 

· Справка, издадена от компетентната дирекция „Социално подпомагане”, потвърждаваща декларираните лица в т.2. на Приложение 4, които получават месечни социални помощи за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението за участие, съгласно Закона за социалното подпомагане;

·  Копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за удостоверяване на информацията по т. 3 на Приложение 4 относно живущите лица в МЖС (обект на интервенция), чиято адресна регистрация съвпада с адреса на сградата, обект на интервенция и са с установена 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност; 

·         справка от общината за предоставени социални/общински жилища, с която да се удостовери информацията в т.4. на Декларация 4 за лицата, които са с установени жилищни нужди и са настанени в социални (общински) жилища, по реда на общинската Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите; 

·         справка/и от съответния/те работодател/и, потвърждаващи декларираните лица в т.5. на Приложение 4. 

8. Заявление за участие (Приложение № 5).

9. ПРИЛОЖЕНИЕ №6: Доклад при обследване на сграда за наличие на защитени видове в сградата обект на интервенция, подписан от съответните експерти; 

10. ПРИЛОЖЕНИЕ №7: Разходи за самостоятелен обект със стопанско предназначение; 

11. ПРИЛОЖЕНИЕ №8: Финансова обосновка; 

12. ПРИЛОЖЕНИЕ №9: Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“; 

13. Пакет Техническа документация. 

Допустими за енергийно обновяване по настоящата процедура са сгради, които са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали са осигурени или неосигурени на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. 

В тази връзка, за всяка сграда следва да се представи обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията на свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ (техническо обследване), което съдържа положителна оценка за сеизмичната осигуреност на строежа, в съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове. Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната осигуреност на строежа, е дадена в приложение № 1 към НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Приоритет ще се дава на проектни предложения, насочени към осигуряване на подкрепа за енергийно уязвимите и енергийно бедните домакинства.  

Предвид че все още не функционира специфичната информационна система, необходима за прилагане на дефинициите за енергийна бедност и уязвими домакинства към Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и на статут на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия (ПМС № 267 от 07.12.2023 г.), по настоящата процедура приоритет ще се предоставя за МЖС, в която живущите: 

- получават целева помощ за отопление по Закона за социално подпомагане за предходния отоплителен сезон (съгласно информация в т.1. на Декларация 4 и Справка от компетентната дирекция за „Социално подпомагане”) 

- получават месечни социални помощи, съгласно Закона за социалното подпомагане за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението за участие (съгласно информация в т.2. на Декларация 4 и справка от компетентната дирекция за „Социално подпомагане”); 

- които са с установена 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност (на база информация в т.3. на Декларация 4 и копия на документи, издадени от ТЕЛК/НЕЛК); 

- които са с установени жилищни нужди и са настанени в социални (общински) жилища, по реда на общинската Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите (съгласно информация в т.4. на Декларация 4 и справка от общината за лицата, на които са предоставени социални/общински жилища); 

- които са заети в затихващите сектори - въгледобивните дейности, производството на енергия от въглища (включително електрическа енергия, топлинна енергия и пара), доставката на специализирано минно оборудване (съгласно информация в т.5. на Декларация 4 и справка/и от работодател/и).

Проектните предложения трябва да бъдат съобразени и с Принципа за ненанасяне на значителни вреди („do no significant harm”/DNSH principle) по смисъла на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). На етапа на кандидатстване за всеки проект се извършва самооценка на мерките по отношение на принципите на "DNSH" като се попълва и подава към формуляра за кандидатстване Приложение 9: „Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ (DNSH)“ по отношение на шестте екологични цели: 

- Смекчаване на изменението на климата; 

- Адаптиране към изменението на климата; 

- Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; 

- Преход към кръгова икономика; 

- Предотвратяване и контрол на замърсяването; 

- Защита и възстановяване на воднотоотпадъци биоразнообразие и на водните екосистеми.

Необходимо е сдруженията на собствениците да се запознаят с новите изисквания и насоки за кандидатстване и при желание да изготвят всички изискуеми документи и справки посочени в тях. След подготовката им, съгласно Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, представителите на сдруженията на собствениците могат да внесат за преглед пълната документация в деловодството на общината в срок до 15 август 2024 г.    

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини