8 °C

Противоепидемиологични мерки в Димитровград до края на месеца с нова заповед на кмета

Кметът на Димитровград издаде нова заповед от днес, 12.11.2020г., с която се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Димитровград, считано от 12 ноември 2020г. до 30 ноември 2020г.

Към този момент пазарите на територията на общината продължават да функционират при спазването на мерките, разписани в заповедта. Има уточнение при какви условия учениците от 5 до 12 клас ще преминат в дистанционна форма на обучение и критериите за това заложени в заповедта са, ако в област Хасково е достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини ученици, свързани с поява на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение. Затварят се пенсионните клубове в димитровградско, както остават и без занятия ОП Детски и младежки център и Галаксико.

Друга важна мярка е, че се забранява на лица на и над 65 години да посещават хранителни магазини и аптеки в часове, различни от отредения за тях времеви интервал от 8 до 10 часа сутринта, когато пък лица под 65 години нямат право да посещават изредените търговски обекти.

Със заповедта заведенията биват ограничени да работят най-късно до 23:30 часа и да не отварят врати преди 6:00 сутринта.

Ето и пълния текст на заповедта на кмета на Димитровград Иво Димов:

1.1. Присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас се преустановяват, ако в област Хасково е достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 04-11.11.2020г.

Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл.105, ал.6 и чл.115а, ал.1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

1.2. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.

1.3. Преустановяват се присъствените групови занятия в центъра за подкрепа на личностното развитиe НАОП „Джордано Бруно”, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

1.4. Забраняват се груповите занимания и изяви в ОП „Детски и младежки център” и в ОЦТИ „Галаксико”.

Разрешени са индивидуалните занимания, при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум след всяко занимание.

Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

1.5. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

1.6.1. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 . и задължително поставяне на защитни маски за лице.

1.6.2. В закритите помещения (залите) на музеите, галериите и библиотеките на територията на община Димитровград не се допуска събирането на повече от 5 лица (посетители и персонал), като се спазват изискванията за дистанция най-малко 1,5м. между лицата и не повече от 1 човек на 3 кв.м.;

Ръководителите на цитираните културни институти да съобразят разпределянето на посетителските потоци при влизане и излизане.

Да не се допуска контакт на посетителите с повърхности на експонати, които не подлежат на дезинфекционно третиране.

1.6.3. Забраняват се груповите занимания и груповите самодейни изяви с деца и ученици в читалищата и други културни институции.

Разрешени са индивидуалните занимания при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум след всяко занимание.

Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

1.6.4. На територията на всички културни институции в Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и актуалните заповеди и указания на Министерство на културата.

1.7.1. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

1.7.2. На територията на всички открити и закрити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и актуалните заповеди и указания на Министъра на младежта и спорта.

1.8. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, бар-вариете и бар-клуб.

1.9. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 1.8) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.

1.10. Преустановява се провеждането на групови семейни мероприятия над 30 човека, в т.ч. сватби, кръщенета, годежи, къна и т.н.

1.11. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

1.12. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

1.13. Преустановява се провеждането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.

1.14. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

1.15. Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.

1.16. Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

1.17. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

1.18. Преустановява се работата на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности и клуба на инвалида.

1.19. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

2. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.

3. Всички прояви и събития, както и дейностите по т.1 (от 1.1. до 1.19.) следва да се организират при условия на засилен предварителен и текущ контрол.

4. За прилагането на въведените противоепидемични мерки в образователните, спортните, културните и социални институции на територията на община Димитровград, съобразно спецификата им, се утвърждават правила и указания, които се свеждат до знанието на персонала, участниците в мероприятията, посетителите. В тези случаи, ръководителят на съответната институция създава организация и упражнява контрол за стриктното спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването или друг компетентен орган.

5. Кметовете и кметските наместници на населени места в Община Димитровград, в рамките на функционалната си компетентност, създадават необходимата организация и осъществяват контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на съответното населено място, при отчитане на конкретната му специфика.

6. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-06-1352 от 28.10.2020г. на Кмета на Община Димитровград.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

Facebook коментари

Коментари в сайта (8)

 • 1
  Ро
  Росица
  7 -1
  16:44, 12 ное 2020
  Как да се спазват посещение на магазините от възрастните до 10ч.,като готовата храна се доставя след 10,30ч,повечето клиенти са възрастни.
 • 2
  Ко
  Когато
  6 -1
  18:00, 12 ное 2020
  Когато лъжци и тройкаджии започнат да се бъркат в особено важни неща, то каузата е загубена. Кмете, защо преписваш нещо глупаво. Как един възрастен на 80 години трябва да улучи глупавия ви процеп от 2 часа, а останалите с възможности млади хора им трябват 22 часа. Нещо в метематиката и в човещината ви липсва. Ама много. Глупаци.
 • 3
  Ам
  ам к
  2 -1
  22:18, 12 ное 2020
  Ам то няма и без това дискотеки и заведения в димитровград освен да затворите и кръчмите хептен нощен живот да няма, така и алкохолиците ще си седят по домовете и няма да ядът бой и тук таме ножове и бухалки.
 • 4
  Жи
  Жива
  3 0
  10:27, 13 ное 2020
  Жива дискриминация. Понеже държавата я няма и тези си правят каквото си поискат. Нарушават куп закони и най-вече хартата за човека, но надали са я прочели,особено тези безкнижници които управляват в момента! Лъжци, крадци това е сегашния цвят на управлението. Купени дипломи и удостоверения, а искат законите да се спазват и налагат глоби като са впрегнали и силовото министерство. Полицейска и калинкова държава.
 • 5
  Но
  Ноември
  3 -1
  10:42, 13 ное 2020
  Пишело в заповедта на Кмета на Димитровград "считано от 12.11.2020 до 31.11.2020". Ами откога месец ноември е с 31 дни?
 • 6
  Дг
  ДГ
  1 -1
  14:44, 13 ное 2020
  В най- студеното време възрастните хора трябва да си пазаруват? ?? Идва ми мисълта на лудия Мангъров за "сухите съчки:- от короната или от простуда по-добре е да се разреждат. Пълно недомислие в национален мащаб!!! Уж сте млади хора?! ВИЕ РОДИТЕЛИ ИМАТЕ ЛИ???
 • 7
  Ба
  Бай Хой (Кой)
  1 -1
  15:44, 13 ное 2020
  Склададжия...
 • 8
  Ал
  Ало
  1 -1
  19:05, 13 ное 2020
  Ало кмета, трябва да си смениш заповедта! Има още един коридор, следобяд. Така ти нарежда министерот, и той е с купена диплома. Не се бави, защото не ви се траят глупостите.

Видеа по темата

Хороскоп за 07.03.2021

Хороскоп за Овен

Овен
Авторитетът, с който се ползвате ще разшири възможностите пред вас в бизнес и професионален план. В реализацията на целите си ще ви се наложи да правите компромиси, но няма да съжалявате. И с право, в замяна ще получите удовлетворяващи ви условия. Някой, с когото имате неизяснени отношения ще поиска обяснение.
07 мар 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Ще ви въвлекат в спор, към който е по-добре да запазите неутралитет. На по-късен етап това ще ви донесе предимство, за това бъдете далновидни. Добри новини, свързани с бизнеса или службата, или отнасящи се до нова заетост. Домашен ремонт може да погълне от времето ви, но не се противете.
07 мар 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Високите ви изисквания налагат да не спирате в развитието си, в професионален и личен план. Добрите ви контакти ще са ви от полза при търсене на повече информация по интересуващ ви въпрос. Културни интереси ще ви отведат на интересно място, сред хора, споделящи общи вълнения.
07 мар 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Денят ви ще премине без изненади и ще успеете да се подготвите за предстояща изява. Настроението ви ще се подобри и това ще се отрази на всички около вас, ставайки по-добри, усмихнати и услужливи. Пътуванията ще преминат без излишни главоболия и с добри резултати, ако са свързани със срещи и работа.
07 мар 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Обзети сте от ентусиазъм и горите от желания за действие. Добре ще е, ако обедините усилията си с тези на хората около вас. Можете да се надявате на успех следобед, когато имате по-благоприятни шансове да достигнете до цел. Занимават ви и личните проблеми на ваш близък. Може би наистина ще му помогнете.
07 мар 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Очаква ви доста разнородна и интересна работа днес. Може би ще се наложи да се справяте в ситуация непривична за ежедневните ви занимания и това ще се окаже много полезно за в бъдеще. Ако се реализирате в деловата сфера денят може да ви донесе и перспективна възможност за инвестиции, което в кратък срок ще се отрази много благотворно на материалното ви положение.
07 мар 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Съобразявайки се с обстоятелствата, ще си наложите повече тъпение в общуването с колегите и всички около вас. Прецизността, с която работите ви носи добри резултати и в същото време трупате емоционално и физическо напрежение, което ако не бъде овладяно, може да доведе до нежелани последствия.
07 мар 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Може да се каже, че днес е един от вашите дни. Успехът ви в службата ще бъде нещо естествено днес, като няма да закъснеят и новини за повишения или добри материални и лични печалби. Сякаш сте полетели на ангелски крила. Е, напоследък доста се потрудихте и сега намерете подобаващ начин за веселба и почивка. Няма да ви липсва добра компания от верни другари.
07 мар 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Нови развития или непредвидени обстоятелства могат да променят намеренията ви, най-вече в служебен план. Нови срокове, по-спешни задачи или неотложно пътуване ще ускорят темпото. Проявете разбиране и с работата си покажете, че сте над дребните и незаслужаващи внимание нечии капризи.
07 мар 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Когато се чувствате добре и във форма, на всички около вас им е приятно. Настроението и самочувствието ви се нуждаят от оздравяване. Обърнете внимание на онези неща, които ви причиняват болка и ви правят унили. Дистанцирайте дразнителите, починете си от всякакви грижи, потърсете приятни за душата и тялото ви занимания.
07 мар 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Настроението ви днес едва ли ще е върхово, за което няма конкретна причина. За да се разбирате с околните обаче, постарайте се да владеете емоциите си и да не пресичате ентусиазма на хората, които го проявяват. В личен план ще бъдете изненадани от констатация на ваш близък, която доста ще ви накара да се замислите.
07 мар 2021

Хороскоп за Риби

Риби
Идващите дни ще ви натоварят с отговорности и повече ангажименти. Гледайте днес да си починете, като оставите и на другите да се включат в домашната работа. Децата ще следват своите желания и това ще ви кара да се съобразявате с тях. Повече мислете за здравето си, има какво да промените в режима си на хранене.
07 мар 2021
Последни новини