6 °C

Противоепидемиологични мерки в Димитровград до края на месеца с нова заповед на кмета

Кметът на Димитровград издаде нова заповед от днес, 12.11.2020г., с която се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Димитровград, считано от 12 ноември 2020г. до 30 ноември 2020г.

Към този момент пазарите на територията на общината продължават да функционират при спазването на мерките, разписани в заповедта. Има уточнение при какви условия учениците от 5 до 12 клас ще преминат в дистанционна форма на обучение и критериите за това заложени в заповедта са, ако в област Хасково е достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини ученици, свързани с поява на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение. Затварят се пенсионните клубове в димитровградско, както остават и без занятия ОП Детски и младежки център и Галаксико.

Друга важна мярка е, че се забранява на лица на и над 65 години да посещават хранителни магазини и аптеки в часове, различни от отредения за тях времеви интервал от 8 до 10 часа сутринта, когато пък лица под 65 години нямат право да посещават изредените търговски обекти.

Със заповедта заведенията биват ограничени да работят най-късно до 23:30 часа и да не отварят врати преди 6:00 сутринта.

Ето и пълния текст на заповедта на кмета на Димитровград Иво Димов:

1.1. Присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас се преустановяват, ако в област Хасково е достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 04-11.11.2020г.

Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл.105, ал.6 и чл.115а, ал.1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

1.2. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.

1.3. Преустановяват се присъствените групови занятия в центъра за подкрепа на личностното развитиe НАОП „Джордано Бруно”, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

1.4. Забраняват се груповите занимания и изяви в ОП „Детски и младежки център” и в ОЦТИ „Галаксико”.

Разрешени са индивидуалните занимания, при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум след всяко занимание.

Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

1.5. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

1.6.1. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 . и задължително поставяне на защитни маски за лице.

1.6.2. В закритите помещения (залите) на музеите, галериите и библиотеките на територията на община Димитровград не се допуска събирането на повече от 5 лица (посетители и персонал), като се спазват изискванията за дистанция най-малко 1,5м. между лицата и не повече от 1 човек на 3 кв.м.;

Ръководителите на цитираните културни институти да съобразят разпределянето на посетителските потоци при влизане и излизане.

Да не се допуска контакт на посетителите с повърхности на експонати, които не подлежат на дезинфекционно третиране.

1.6.3. Забраняват се груповите занимания и груповите самодейни изяви с деца и ученици в читалищата и други културни институции.

Разрешени са индивидуалните занимания при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум след всяко занимание.

Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

1.6.4. На територията на всички културни институции в Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и актуалните заповеди и указания на Министерство на културата.

1.7.1. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

1.7.2. На територията на всички открити и закрити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и актуалните заповеди и указания на Министъра на младежта и спорта.

1.8. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, бар-вариете и бар-клуб.

1.9. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 1.8) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.

1.10. Преустановява се провеждането на групови семейни мероприятия над 30 човека, в т.ч. сватби, кръщенета, годежи, къна и т.н.

1.11. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

1.12. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

1.13. Преустановява се провеждането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.

1.14. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

1.15. Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.

1.16. Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

1.17. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

1.18. Преустановява се работата на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности и клуба на инвалида.

1.19. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

2. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.

3. Всички прояви и събития, както и дейностите по т.1 (от 1.1. до 1.19.) следва да се организират при условия на засилен предварителен и текущ контрол.

4. За прилагането на въведените противоепидемични мерки в образователните, спортните, културните и социални институции на територията на община Димитровград, съобразно спецификата им, се утвърждават правила и указания, които се свеждат до знанието на персонала, участниците в мероприятията, посетителите. В тези случаи, ръководителят на съответната институция създава организация и упражнява контрол за стриктното спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването или друг компетентен орган.

5. Кметовете и кметските наместници на населени места в Община Димитровград, в рамките на функционалната си компетентност, създадават необходимата организация и осъществяват контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на съответното населено място, при отчитане на конкретната му специфика.

6. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-06-1352 от 28.10.2020г. на Кмета на Община Димитровград.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

Facebook коментари

Коментари в сайта (8)

 • 1
  Ро
  Росица
  7 -1
  16:44, 12 ное 2020
  Как да се спазват посещение на магазините от възрастните до 10ч.,като готовата храна се доставя след 10,30ч,повечето клиенти са възрастни.
 • 2
  Ко
  Когато
  6 -1
  18:00, 12 ное 2020
  Когато лъжци и тройкаджии започнат да се бъркат в особено важни неща, то каузата е загубена. Кмете, защо преписваш нещо глупаво. Как един възрастен на 80 години трябва да улучи глупавия ви процеп от 2 часа, а останалите с възможности млади хора им трябват 22 часа. Нещо в метематиката и в човещината ви липсва. Ама много. Глупаци.
 • 3
  Ам
  ам к
  2 -1
  22:18, 12 ное 2020
  Ам то няма и без това дискотеки и заведения в димитровград освен да затворите и кръчмите хептен нощен живот да няма, така и алкохолиците ще си седят по домовете и няма да ядът бой и тук таме ножове и бухалки.
 • 4
  Жи
  Жива
  3 0
  10:27, 13 ное 2020
  Жива дискриминация. Понеже държавата я няма и тези си правят каквото си поискат. Нарушават куп закони и най-вече хартата за човека, но надали са я прочели,особено тези безкнижници които управляват в момента! Лъжци, крадци това е сегашния цвят на управлението. Купени дипломи и удостоверения, а искат законите да се спазват и налагат глоби като са впрегнали и силовото министерство. Полицейска и калинкова държава.
 • 5
  Но
  Ноември
  3 -1
  10:42, 13 ное 2020
  Пишело в заповедта на Кмета на Димитровград "считано от 12.11.2020 до 31.11.2020". Ами откога месец ноември е с 31 дни?
 • 6
  Дг
  ДГ
  1 -1
  14:44, 13 ное 2020
  В най- студеното време възрастните хора трябва да си пазаруват? ?? Идва ми мисълта на лудия Мангъров за "сухите съчки:- от короната или от простуда по-добре е да се разреждат. Пълно недомислие в национален мащаб!!! Уж сте млади хора?! ВИЕ РОДИТЕЛИ ИМАТЕ ЛИ???
 • 7
  Ба
  Бай Хой (Кой)
  1 -1
  15:44, 13 ное 2020
  Склададжия...
 • 8
  Ал
  Ало
  1 -1
  19:05, 13 ное 2020
  Ало кмета, трябва да си смениш заповедта! Има още един коридор, следобяд. Така ти нарежда министерот, и той е с купена диплома. Не се бави, защото не ви се траят глупостите.

Видеа по темата

Хороскоп за 02.12.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Денят за някои от вас е от особена важност. Постъпките, които ще направите днес биха могли да променят посоката на живота ви. Мислете какво правите, и ако сте сигурни в желанията си не се колебайте. Шансът да успеете е значителен. Обещаващ е и новият подход, който внасяте в работата си.
02 дек 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Част от вас предпочитат да се отдадат на професионални занимания и няма да сбъркат. Днес шансовете ви за успех са изразени. Други имат нужда от почивка и развлечения и с удоволствие приемат отправена към тях покана. Емоциите са в изобилие, но това привлича околните към вас.
02 дек 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
На работното място са възможни конфликти. Ако сте по-търпеливи и дипломатични те могат да се предотвратят. Това се отнася и до семейството ви. Поставяйте си краткосрочни планове и ги следвайте. Така ще стигнете по-бързо до мечтите си. Промяна във външния вид ще ви донесе настроение и ще повиши желанията ви.
02 дек 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Този ден едва ли ще ви поднесе изненади, но ще бъде добър за вас. Имате възможност да свършите доста полезни неща, които впоследствие до голяма степен ще улеснят работата ви. Не пренебрегвайте проблема на ваш близък човек.
02 дек 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Заемате се с работа през този ден, тъй като имате много задължения, на които не сте успели да обърнете достатъчно внимание през изминалата седмица. Във ваша полза ще ви бъде човек, на когото сте направили услуга. В личен план ви очакват недоразумения ако не оправдаете навреме очакванията на сърдечния си партньор по определен въпрос.
02 дек 2020

Хороскоп за Дева

Дева
В много посоки ще проявите волята и духа си днес. С активното си присъствие ще влияете положително на събитията и не само в подкрепа на собствения си интерес. Деловите представители на знака ще решават проблеми, свързани с държавните институции. Ще срещане разбиране и подкрепа, а към инакомислещите не бъдете строги.
02 дек 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Не насилвайте обстоятелствата, ситуацията ще се избистри от само себе си. Внимавайте с финансовите претенции на роднини. Може да не с продиктувани от безкористни чувства. Ако се случи така, че ви се провали среща с интимния партньор, вината не е задължително у него. Бъдете дипломатични и толерантни. Не допускайте излишни разходи.
02 дек 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Неутолима жажда за приключения ще ръководи постъпките ви днес. С присъщата си находчивост и ентусиазъм ще успеете да преобразите и вдъхнете живот и на най-тривиалните обстоятелства. Успехът ви сред противоположния пол придобива застрашителни размери. Успокойте малко темпото, дайте си почивка.
02 дек 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Имате много нови намерения и различни идеи за осъществяването им. Ако прекарате твърде много време в колебания обаче е твърде възможно да изпуснете добрите възможности, които имате. Доверете се на мнението на хората около вас, които са склонни да ви съдействат във всеки един момент. Стабилизирате отношенията си с човек, с когото не сте се виждали отдавна.
02 дек 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Предвид желанията и следвайки развитията в живота си, ще вземете правилните решения. Без умора ще се захванете с разработването на конкретна задача, предвиждайки чрез нея да подобрите финансите си. За други се очертава пътуване или организиране на семейно тържество.
02 дек 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Не смесвайте отговорностите си с отношението ви към околните. Овладейте вълненията си и не пречете на другите да си вършат работата. Не допускайте успехите ви да са за нечия друга сметка освен вашата. Правете го чистосърдечно и без излишна показност, другото е лицемерие и не води до никъде.
02 дек 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Общуването ви с подобни на вас, целенасочени и духовни хора е тласък за развитието ви. Без усилия ще привличате към себе си онези, с които споделяте еднакви ценности и заедно ще творите. Ще ви занимават и проблемите на близките ви, за тях вие сте спасителен пояс във всяка ситуация.
02 дек 2020
Последни новини