38 °C

Община Димитровград търси да наеме специалисти за "Патронажна грижа"

Община Димитровград стартира прием на документи за заемане на длъжности за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа + в община Димитровград”, както следва:

Ръководител/управител на социална услуга в общността -1брой

Социален работник - 1 брой

Медицинска сестра, домашни грижи - 3 броя

Домашен санитар - 4 броя

Шофьор, лек автомобил до 9 места – 1 брой

Услугата Патронажна грижа осигурява предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление за кандидатстване по образец Приложение № 1;

2.Автобиография по образец Приложение № 2;

3.Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;

4.Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, актуален трудов договор за работещи в момента лица, Образец УП-3, Пенсионно разпореждане и др., ако е приложимо.

5.Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността за която кандидатства по образец.

6.Документ за самоличност за справка /при започване на работа/.

Описание на работата и минимални изисквания за заемане на длъжността, както и формулярите за кандидатстване са публикувани на сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, обявления за конкурси. Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени и на гише № 1 в Центъра  административно обслужване .

Документи на кандидатите за изброените длъжности се приемат всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 ч. в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център  административно обслужване, гише № 1 в запечатан, непрозрачен плик.

Документите се подават лично или чрез пълномощник.

Краен срок за подаване на документите: 12:00 часа на 20.05.2021г.

За информация: тел. 0882 729 984, Гергана Тодорова - ръководител проект; тел. 0391/68 296, Марийка Колева – специалист „Човешки ресурси“.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини