17 °C

Какви решения взе Общински съвет – Димитровград на ноемврийската си сесия

Решенията на Общински съвет Димитровград от провелото се редовно заседание за ноември месец 2019 година:

По точка 1: Докладна записка от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г. ОбС одобри допълнението към програмата.

По точка 2: Докладна записка от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по

Общински съвет Димитровград разреши продажбата на недвижими имоти, общинска собственост:

1- Имот в кв.Изток, ул.„Пета” №15 с площ 286кв.м. за 2 460 лева.

2- Имот в кв.Изток, ул.„Четвърта” №2, с площ 243кв.м. за 2090 лева.

3- Имот в кв.Изток, ул.„Втора” №12, с площ 253кв.м. за 2 176 лева.

Точка 3: Докладна записка от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Димитровград. ОбС приема Наредба №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Димитровград.

Точка 4: Докладна записка от Иво Димов относно: Одобряване на промени по структурата на Общинска администрация – Димитровград. ОбС одобри длъжността „кмет на кметство” в селата Върбица, Сталево, Крум, Долно Белево, Бодрово, Голямо Асеново, Воден, Бряст, Здравец и Малко Асеново да се промени на длъжност „кметски наместник”.

Точка 5 и точка 6 с решение на ОбС Димитровград се прекрати членството на община Димитровград в СНЦ „Футболен клуб Димитровград -1947” и СНЦ „Волейболен клуб „Раковски” - Димитровград поради новоприетият Закон за физическото възпитание и спорта и по-специално неговия чл.14, с който не се допуска в спортните клубове – сдружения с нестопанска цел да членуват юридически лица, каквото е община Димитровград.

Точка 7: Докладна записка от Иво Димов относно: Избор на членове на Комисия за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Димитровград. Общинските съветници избраха за зам. председател и представител в комисията да бъде д-р Елена Иванова от ПП ГЕРБ.

По точка 8: Докладна записка от Гергана Кръстева относно: Утвърждаване на комисия съгласно Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Димитровград. Общинския съвет определи за председател на комисията Катя Панева и членове Галина Чингарова, Пламен Панев и д-р Елена Иванова.

Точка 9: Докладна записка от Катя Панева относно: Финансиране на двойки, одобрени за финансово подпомагане за процедури и дейности по асистирана репродукция. Общинския съвет отпусна финансиране за „Ин витро” процедура с донорска яйцеклетка на една двойка от Димитровград на стойност от 3 000 лева. На друга двойката бе разрешено дофинансиране със сумата от 2 000 лева за процерура от 7 000 лева.

Точка 10: Докладна записка от Тодор Тодоров относно: Избор на експертно-консултативна комисия за изпълнение на Общинска наредба 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в община Димитровград. Избраните от Общинския съвет членове на комисията са Валентин Христов, Георги Петров, Красимира Илиева, Тодор Тодоров и Цанко Сталев

Точка 11: Докладна записка от Тодор Тодоров относно: Актуализиране на Програма „Димитровград на младите” за 2020 година.

ОбС прие актуализацията на Програма „Димитровград на младите” и приложенията към нея и даде съгласие от Бюджета на Община Димитровград да бъде отпусната сумата от 10 000 лева за финансирането й. Избра за членове на Комисията, която управлява програмата, Димитър Витанов, Емил Френгов, Мартин Колев, Асен Самоилов, Тододор Тодоров и Пламен Панев.

Точка 12: Докладна записка от Тодор Тодоров относно: Отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в община Димитровград за 2019 година.

ОбС Димитровград отпусна средства за финансиране на стипендии за 135 димитровградски деца и 4 стипендии за деца, спечелили медали от европейски състезания. Общата сумата на отпуснатите стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от община Димитровград възлиза на 28 720 лева.

Точка 13: Докладна записка от Гергана Кръстева относно: Определяне представител на Общински съвет – Димитровград в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), където за представител ОбС избра председателят на Общинския съвет Гергана Кръстева, а за нейн заместник Юлиян Семерджиев.

Точка 14: Докладна записка от Гергана Кръстева относно: Определяне на представител на Общински съвет – Димитровград в Областния съвет за развитие на област Хасково. За представител на Община Димитровград ОбС избра кмета Иво Димов.

Точка 15: Докладна записка от Гергана Кръстева относно: Определяне на представител на Община Димитровград в Общото събрание на акционерите на “МБАЛ” АД, Хасково. За представител на Община Димитровград ОбС избра кмета Иво Димов.

Точка 16: Докладна записка от Гергана Кръстева относно: Избор на представител на Община Димитровград във “ВиК” ООД, Димитровград. За представител на Община Димитровград ОбС избра Юлиян Семерджиев.

Точка 17: Докладна записка от Гергана Кръстева относно: Избор на представител на Община Димитровград в “Пеньо Пенев” ООД, Димитровград. За представител на Община Димитровград ОбС избра Димитър Желязков от ПП ГЕРБ.

Точка 18: Докладна записка от Гергана Кръстева относно: Избор на представител на Община Димитровград в “Марица” ООД, Димитровград. За представител на Община Димитровград ОбС избра Емил Френгов от ПП ГЕРБ.

Точка 19: Докладна записка от Гергана Кръстева относно: Избор на представител на Община Димитровград в “Сандра” ООД, Димитровград. За представител на Община Димитровград ОбС избра Генади Нанев от ПП ГЕРБ.

Точка 20: Докладна записка от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - ПМГ „Иван Вазов” Димитровград.

ОбС дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост в ПМГ „Иван Вазов”, за срок от 5 години чрез търг, а именно – Зъболекарски кабинет с първоначална тръжна годишна наемна цена - 1440 лв.

Точка 21: Докладна записка от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост в ОУ „Васил Левски”. ОбС даде съгласие за отдаване под наем на части от имот, за срок от 3 години чрез търг, а именно – физкултурен салон на ОУ „Васил Левски” за спортни дейности – по график, утвърден от директора на гимназията при първоначална тръжна месечна наемна цена - 100 лв (разходи за ел.енергия и вода - допълнително).

Точка 22: Докладна записка от Иво Димов относно: Отдаване под наем на стоматологичен кабинет в ОУ „Алеко Константинов”. ОбС Димитровград определя части от имот за отдаване под наем чрез търг за срок от 5 години за „Стоматологичен кабинет” в ОУ „Алеко Константинов” с площ 15 кв.м. при първоначална наемна тръжна цена 750 лв годишно.

Точка 23: Докладна записка Иво Димов относно: Отдаване под наем на общински имот за апаратура за обществени далекосъобщителни мрежи и информационни системи – на “Нуртс България” ЕАД гр. София. ОбС прие предложението за отдаване под наем на “Нуртс България” ЕАД гр. София на 1 (един) кв.м. на покрива и стая с площ от 12 кв.м. на XV етаж в сградата на Общинска администрация Димитровград (ПИ с идентификатор 21052.1015.96.1 по КК на Димитровград) за апаратура за обществени далекосъобщителни мрежи и информационни системи, при наемна цена 2,70 лв/кв.м. без ДДС месечно за стаята и 100 лв/кв.м. (без ДДС) месечно за покрива или общ размер на наема 1620 лв годишно (без ДДС).

Точка 24: Докладна записка от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Пролет 2014” с. Длъгнево. ОбС прие докладната за предоставяне част от сграда кметство в с.Длъгнево бивша училищна сграда – 40 кв.м. от зала с южно изложение, част от коридор и складово помещение в северната част - с обща площ 20 кв.м. - за безвъзмездно ползване и управление на НЧ „Пролет 2014” с.Длъгнево, за срок от 5 /пет/ години. Киносалонът – ведно с гримьорната към него, да се ползват от НЧ „Отец Паисий Хилендарски 1934” с.Длъгнево и НЧ „Пролет 2014” с.Длъгнево, по график, съгласуван от двете читалища.

Точка 25: Докладна записка от Иво Димов относно: Прекратяване на договор за концесия на язовир с. Светлина. ОбС прие докладната за прекратяване на договора за концесия.

Точка 26: Докладна записка от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот между Община Димитровград и Антоанета Ставрева – Статопулу. Общински съвет Димитровград разрешава изкупуването на целият имот с площ 1151 кв.м., на стойност 907 лв (без ДДС) от срана на съсобственика. ОбС одобри и сходните докладни за ликвидиране на съсобственост за недвижим имот по плана на с. Ябълково и в с. Великан.

Точка 29:  Докладна записка от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване на съгласие за откриване на процедура за изработване на ПУП за регулация на частни поземлени имоти в местност „До село” с.Каснаково, с цел преотреждане на земеделската земя и включването й в строителните граници на населеното място. Общински съвет Димитровград одобри заданието за проектиране и дава съгласие за откриване на процедура за изработване на ПУП за регулация.

Точка 30: Докладна записка от Иво Димов относно: Даване съгласие за отпадане на нереализирана проектна улица между по плана на с.Крепост.. Докладната бе одобрена от ОбС

Точка 31: Докладна записка от Иво Димов относно: Кандидатстване на община Димитровград по: Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.. Общински съвет Димитровград одобрява кандидатстването по програмата и изработването на проект за реконструкция на парк "Марица"

По последните точки от дневния ред на ноемврииското заседание на ОбС димитровград, Общински съвет одобри отпускането на еднократни финансови помощи по 560 лева на 3-ма жители на общината.

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 08.04.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Открито ще изразите чувствата и емоциите, които ви владеят и няма да съжалявате. Решили сте да смените подхода си към определен човек, с надеждата това да ви доближи до желаната развръзка. Освен това не се колебайте да се извините и да направите нещо специално за него, ако това е нужно.
08 апр 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Отдавна отлагате дадена цел и най-после ще имате възможност да започнете работа по осъществяването й. Добре е да не губите ценно време в допълнително обмисляне. Привлечени сте от човек от обкръжението ви. Не бъдете настоятелни в опитите си да привлечете вниманието му. Оставете всичко на случая, поне за сега.
08 апр 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Благодарение на организаторските ви умения ще се окажете на точното място и време, което ще благоприятства начинанията ви днес. Не пренебрегвайте подробностите, всичко е от значение. Ще има с кого да споделяте и кой да ви насърчава, както и вие да сте полезни някому, стига да го желаете.
08 апр 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Полезни ще са днес общуванията ви, резултатите от които ще ви носят задоволство. При осъществяване на търговски и финансови операции не подценявайте нищо. Четете всичко, съществува риск от недоглеждане. Отделете повече внимание на човека до вас, нуждае се от подкрепата ви.
08 апр 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Да бъдете добри и отзивчиви е важното сега. Събитията ще ви поставят в услуга на други хора и от вас зависи благоприятното развитие на проблемите, които ще решавате. Не изпадайте в крайности и не губете присъствие на духа си. Силни сте и ще се справите. Рискът ви ще е оправдан.
08 апр 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Покажете доброто си отношение към хората на работното място и ще сработите по-бързо идеите помежду ви. Условията по предстоящ проект ще благоприятстват общата ви задача и няма да срещнете трудности в реализацията им. В противен случай светът ще ви бъде сив, а настроението враждебно и скучно.
08 апр 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Ако не изненадвате с нищо партньорите си днес и действате така, както те очакват, ще имате хубав ден. Овладейте емоциите си и проявете повече търпение в отношенията си с близките. Служебни пътувания ще ви ангажират допълнително, но не съжалявайте. Има какво да покажете и на какво да се научите.
08 апр 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Основателно ще поставите личните си предпочитания днес на първо място, като се погрижите за нуждите си. Равносметката от постигнатото внася известно спокойствие в мислите ви и няма да позволите на никой да наруши това ви усещане. Споделете го с любимите ви хора, това ще засили чувството им за сигурност.
08 апр 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Отнесете се с повече внимание към здравето и душевното си спокойствие. Говорете открито за всичко, което ви тревожи, има кой да ви чуе и помогне. Бизнесът ви няма да пострада, ако днес говорите по-малко за него и помислите повече за собствените си нужди, развлечения и желания.
08 апр 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Готовността ви да работите по отстраняване на пропуските и изпипване на детайлите говори много за вас. Прецизността ви е пословична и заслужава уважение. Разгръщайки потенциала си, ще покажете умения и в области, които до скоро са били непознати за вас. Не пренебрегвайте личния си живот. Ще имате изненади, но бъдете по-активни.
08 апр 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
На някои от вас денят ще предложи чудесна възможност за делова изява, която би поставила на изпитание упоритостта и дисциплинираността им. Усилието наистина си заслужава. В личен план не ви очакват никакви изненади, освен ако не се постараете да ги предизвикате. Роднинските взаимоотношения днес няма да ви носят приятни емоции.
08 апр 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Денят е успешен за вас, тъй като ви носи възможности за развитие в дългосрочен план. От вас зависи как ще ги използвате и дали ще съумеете да ги съчетаете с дейността си. Предложения за съвместна работа няма да липсват днес, затова преценете от какво можете да се възползвате. Очаквайте добра новина от ваш роднина, свързана с негов голям успех.
08 апр 2020
Последни новини